Disclaimer

Laatst gewijzigd: 9 mei 2023

Deze disclaimer is van toepassing op alle websites van telt Groep B.V. (KvK-nummer 09195900), telt Barneveld B.V. (KvK- nummer 88752771), telt Lunteren B.V. (KvK-nummer 64794180) en telt Agro B.V. (KvK-nummer 09129807). Hierna wordt kortweg gesproken van telt®.

Gebruik websites voor eigen risico

Op het gebruik van alle websites van telt zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van websites van telt® stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. Websites van telt® verschaffen slechts algemene informatie. De verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. telt® onderhoudt de informatie op haar websites met voortdurende zorg en aandacht. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. U kunt dan ook op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de telt®-websites aangeboden informatie. telt® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van haar websites. telt® aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de websites verstrekte informatie, of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Verwijzingen

De websites van telt bevatten verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door telt® worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van telt®. telt® geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van deze websites van derden.

telt® garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. telt® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten

Op tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en lay-out van telt®-websites rusten intellectuele eigendomsrechten zoals auteurs-, merk- en databankrechten. De informatie op de websites is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van (delen van) de websites, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van telt® niet toegestaan.