Klachtenregeling

Algemeen

Deze klachtenregeling heeft als doel om schriftelijke klachten van cliënten op een zorgvuldige manier te behandelen. Heeft u een minder ernstige klacht, dan wordt u verzocht deze eerst telefonisch of in een persoonlijk gesprek met uw accountant of adviseur te bespreken. Mogelijk kan op deze wijze een passende oplossing worden gevonden.

Artikel 1

 1. Ieder die wil klagen over de wijze waarop een medewerker van telt Groep B.V., telt Lunteren B.V., telt Barneveld B.V. of telt Agro B.V. zich bij de uitoefening van zijn beroep jegens hem heeft gedragen, kan hierover schriftelijk een klacht indienen bij de personen die belast zijn met het afdoen van klachten als bedoeld in artikel 24 van de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (hierna: Commissie Klachtbehandeling). De Commissie Klachtbehandeling bestaat uit de volgende personen:
  1. Voor telt Groep B.V.: Stephan Burg AA (compliance@telt.nl);
  2. Voor telt Lunteren B.V.: Stephan Burg AA (compliance@telt.nl);
  3. Voor telt Barneveld B.V.: Stephan Burg AA (compliance@telt.nl);
  4. Voor telt Agro B.V.: Stephan Burg AA (compliance@telt.nl);
 2. Ieder die wil klagen over vermeende onregelmatigheden binnen of buiten het accountantskantoor, kan hierover schriftelijk een klacht indienen bij de Commissie Klachtbehandeling zoals bedoeld in het eerste lid. Met name wordt hier bedoeld klachten ten aanzien van de schending van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants in het kader van de integriteit van de medewerker of de organisatie.
 3. Indien de klacht betrekking heeft op de wijze waarop een registeraccountant of een Accountant-Administratieconsulent zich bij de uitoefening van zijn beroep jegens de klager heeft gedragen, kan de klager er tevens voor kiezen zijn klacht in te dienen bij de Klachtencommissie NBA.
 4. Een klacht in de zin van deze klachtenregeling kan niet uitsluitend over de hoogte van een declaratie gaan.

Artikel 2

De Commissie Klachtbehandeling draagt zorg voor een zorgvuldige en behoorlijke behandeling van schriftelijke klachten.

Artikel 3

 1. De klacht wordt door de indiener ondertekend en bevat ten minste:
  1. de naam en het adres van de klager;
  2. de naam van de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft;
  3. de dagtekening;
  4. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;
  5. de klachtwaardigheid van de gedraging.
 1. Indien de klacht in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, draagt de klager zorg voor een vertaling.
 2. De klacht kan ook een voorstel voor afwikkeling van de klacht bevatten.

Artikel 4

De medewerker die een schriftelijke klacht ontvangt, stuurt deze terstond door aan de Commissie Klachtbehandeling.

Artikel 5

 1. De Commissie Klachtbehandeling bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen vijf werkdagen.
 2. Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld:
  1. de afhandelingstermijn;
  2. de verdere procedure;
  3. de contactpersoon;
  4. de mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien.
 3. De Commissie Klachtbehandeling stuurt een klacht tot behandeling waarvan kennelijk een andere instantie bevoegd is naar die andere instantie door onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de klager.
 4. De Commissie Klachtbehandeling stuurt een klacht die niet voor haar bestemd is en ook niet wordt doorgestuurd zo snel mogelijk terug naar de klager. Het begeleidende schrijven vermeldt de reden van terugsturen.

Artikel 6

De behandeling van de klacht geschiedt door personen die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken zijn of zijn geweest.

Artikel 7

 1. De Commissie Klachtbehandeling is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen:
  1. als de klacht betrekking heeft op een gedraging die aan het oordeel van de klachtencommissie van de beroepsorganisaties of een klachtinstantie van een andere accountantsorganisatie of accountantskantoor is onderworpen, dan wel onderworpen is geweest;
  2. als de klacht betrekking heeft op beroepsmatig handelen dat langer dan drie jaar na constatering daarvan of langer dan zes jaar vóór indiening van de klacht, heeft plaatsgevonden;
  3. als de klacht betrekking heeft op een gedraging die aan het oordeel van de accountantskamer is onderworpen, dan wel onderworpen is geweest;
  4. zolang ter zake van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.
 2. De Commissie Klachtbehandeling neemt een klacht niet in behandeling als niet is voldaan aan enig bij deze klachtenregeling gestelde vereiste voor het in behandeling nemen van klachten, mits de klager de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn.
 3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt de Commissie Klachtbehandeling de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis.

Artikel 8

 1. De Commissie Klachtbehandeling stelt de klager en de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.
 2. Van het horen kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is.
 3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 9

 1. De Commissie Klachtbehandeling handelt de klacht zo spoedig mogelijk af, doch uiterlijk binnen acht w
 2. De termijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de klager is verzocht een verzuim als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van dit klachtenreglement te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
 3. De afhandeling kan voor ten hoogste vier weken worden verdaagd.
 4. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 10

 1. De Commissie Klachtbehandeling stelt de klager en de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van haar bevindingen inzake de klacht alsmede van eventuele aanbevelingen aan de dagelijks beleidsbepaler.
 2. De beslissing van de Commissie Klachtbehandeling strekt tot:
  1. gegrondverklaring van de klacht; of
  2. ongegrondverklaring van de klacht.
 3. Indien de klacht betrekking heeft op een handelen of nalaten als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Wet tuchtrechtspraak accountants wordt in de beslissing gemeld dat alsnog een klacht kan worden ingediend bij de accountantskamer.

Artikel 11

De klacht vervalt zodra klager aan de Commissie Klachtbehandeling te kennen geeft dat de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, naar tevredenheid aan zijn klacht tegemoet is gekomen.

Artikel 12

De Commissie Klachtbehandeling draagt zorg voor de registratie van de ingediende klachten.