Actueel
Agro
Gepubliceerd op 2 december 2020

Aandachtspunten controle uitbetaling betalingsrechten

RVO is inmiddels gestart met het versturen van beslissingen en de uitbetalingen van de basispremie, de vergroeningspremie en de hectaretoeslag voor jonge landbouwers. Controle beslissing Het is raadzaam om de bijbehorende beslissingen goed te controleren en zonodig tijdig bezwaar te maken. Daarbij zullen in ieder geval de volgende punten gecontroleerd moeten worden:

Wijkt de geconstateerde oppervlakte af van de opgegeven oppervlakte? Is er een randvoorwaardenkorting toegepast? Is er een korting op de vergroeningspremie toegepast? Is de aangevraagde toeslag voor jonge landbouwers gehonoreerd?

Bezwaar maken Wanneer men het niet eens is met de beslissing, kan binnen zes weken bezwaar gemaakt worden. Dit is alleen zinvol, indien daarmee ook daadwerkelijk een voordeel in het kader van de betalingsrechten behaald kan worden. Het heeft bijvoorbeeld geen zin bezwaar te maken tegen een kleiner vastgestelde oppervlakte, indien ook bij deze kleinere oppervlakte alle betalingsrechten benut kunnen worden. Bezwaar maken tegen een kleiner vastgestelde oppervlakte heeft evenmin zin, wanneer het verschil tussen de aangevraagde en de geconstateerde oppervlakte op perceelsniveau minder is dan 2%. RVO mag dan uitgaan van de juistheid van de opper­vlak­te van het zogenaamde referentieperceel en afzien van een verdere beoordeling van het ge­schil. Zij hoeft dan dus niet in te gaan op de door de land­bouwer aangedragen argumenten. RVO kan zich echter niet beroepen op de 2%-regel, indien er sprake is van een duidelijke verandering in het veld, waardoor het referentieperceel niet meer actueel is (bijvoorbeeld bij demping van een sloot). Een kleinere oppervlakte is weliswaar een nadeel voor de gebruiksruimte voor meststoffen, maar dan moet hiertegen bezwaar gemaakt worden in het geval er een mestboete wordt opgelegd vanwege een overschrijding van de gebruiksnormen. Randvoorwaardenkorting Indien er een randvoorwaardenkorting is opgelegd, zal tijdig bezwaar gemaakt moeten worden tegen de aankondiging van deze korting. Deze aankondiging is apart verstuurd. Het heeft geen zin om bij de beslissing tot uitbetaling van de betalingsrechten bezwaar te maken tegen de opgelegde randvoorwaardenkorting.

Beperkt overgangsrecht volstaat voor inkorting 30%-regeling

Gepubliceerd op
14 april 2024
Agro

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Gepubliceerd op
10 april 2024
Agro

Regelgeving scheuren grasland

Gepubliceerd op
10 april 2024
Actueel
Agro