Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 15 februari 2023

Belastingrente voor bv’s per 1 maart 2023 naar 10,5%

Per 1 maart 2023 stijgt de belastingrente voor rechtspersonen van 8% naar 10,5%.

De vennootschapsbelasting die een lichaam is verschuldigd, bouwt zich gedurende het boekjaar op. Maar praktisch gezien zal deze belastingschuld pas enige tijd na het einde van dat boekjaar inbaar zijn. De Belastingdienst vraagt daarom een rentevergoeding, de belastingrente. In beginsel berekent de inspecteur de belastingrente over een periode die begint na zes maanden na het boekjaar. Deze belastingrentetermijn eindigt op de dag vóór de dag waarop de aanslag invorderbaar wordt. De belastingrentetermijn kan onder bepaalde omstandigheden afwijken. Zo is deze termijn in te korten door de fiscus tijdig en correct te verzoeken om een voorlopige aanslag op te leggen. In bepaalde situaties blijft het in rekening brengen van belastingrente zelfs geheel achterwege. Als de Belastingdienst een lichaam een negatieve voorlopige of definitieve aanslag vennootschapsbelasting oplegt, heeft het lichaam onder nadere voorwaarden recht op een vergoeding aan belastingrente.

Hoogte belastingrente Met betrekking tot de vennootschapsbelasting sluit de belastingrente aan bij de wettelijke rente van art. 120 lid 2 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Deze wettelijke rente is gelijk aan de herfinancieringsrente die de Europese Centrale Bank (ECB) vaststelt, vermeerderd met acht procentpunten. Met de herfinancieringsrente wordt hier bedoeld de rente die de ECB hanteert voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie. Deze transactie moet hebben plaatsgevonden voor de eerste kalenderdag van het betreffende halfjaar. Dat betekent dat de vaststelling van de belastingrente per half jaar plaatsvindt. Wat de wettelijke rente ook is, de belastingrente bedraagt in principe minimaal 8%.

ECB verhoogt herfinancieringsrente Voor de tweede helft van 2022 is de belastingrente voor lichamen gesteld op het minimum van 8%. De herfinancieringsrente is namelijk pas op 27 juli 2022 boven de 0% gekomen. Op 2 november 2022 stond deze rente op 2%. Vervolgens maakte de ECB 15 december 2022 bekend haar drie basisrentetarieven te verhogen met 50 basispunten. Dit betekent voor de herfinancieringsrente dat deze stijgt van 2% naar 2,50%. Het gevolg is dat de wettelijke rente per 1 januari 2023 is gestegen van 8% naar 2,50% + 8 procentpunt = 10,5%. De verwerking van een rentewijziging in de belastingrente vindt echter pas twee maanden later plaats. Daardoor bedraagt de belastingrente met betrekking tot de vennootschapsbelasting pas per 1 maart 2023 10,5%. Overigens heeft de ECB op 8 februari 2023 de herfinancieringsrente verhoogd naar 3,00% en wellicht vindt nog een verdere verhoging plaats. Het is daardoor goed mogelijk dat voor de tweede helft van 2023 de belastingrente hoger wordt dan 10,5%.

Bron: Europese Centrale Bank 15-12-2022

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Fiscaal

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Fiscaal

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Fiscaal