Actueel
Agro
Gepubliceerd op 4 oktober 2023

Commissie schadevergoeding PAS-melders

Op 1 oktober 2023 is de Commissie schadevergoeding PAS-melders gestart. Deze onafhankelijke commissie stelt de werkwijze op voor het indienen en beoordelen van een verzoek om schadevergoeding en adviseert de minister over de toe te kennen schadevergoeding. PAS-melders die schade hebben waar het Rijk aansprakelijk voor is, kunnen een schadeclaim indienen.

Schadeclaim

Ondernemers die een PAS-melding deden verkeren sinds de PAS-uitspraak in onzekerheid. Rijk en provincies doen er alles aan om PAS-melders te helpen en handhaving te voorkomen. Als er onverhoopt toch schade optreedt waarvoor het Rijk aansprakelijk is, zal het kabinet zich maximaal inzetten om de schade te vergoeden. Dat kan bijvoorbeeld gaan over schade die ontstaat wanneer er handhavend wordt opgetreden. Die ondernemers kunnen een schadeclaim indienen door een mail te sturen naar schadeclaims.pasmeldingen@minlnv.nl.

Een onafhankelijke commissie beoordeelt deze verzoeken op basis van de daarvoor geldende juridische kaders (aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, en met inachtneming van het staatssteunrecht).

Externe commissie

Om een zorgvuldige en onafhankelijke beoordeling van de schadeclaims te borgen, heeft het Rijk een externe commissie ingesteld. De leden hiervan hebben een juridische achtergrond of expertise binnen de agrarische advisering. Per 1 oktober 2023 start de commissie met het vaststellen van een werkwijze voor de beoordeling van de schadeclaims. Na het vaststellen van de werkwijze kan de commissie de binnengekomen verzoeken in behandeling nemen. De commissie beoordeelt per individuele ondernemer het ingediende schadeverzoek en adviseert over de toekenning van schadevergoeding.

Geen vergoeding dwangsom bij handhaving

Een dwangsom kan juridisch gezien niet worden vergoed, omdat de handhaving op zichzelf niet onrechtmatig is.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro