Actueel
Agro
Gepubliceerd op 10 oktober 2023

Controle grondgebruik door RVO

In de Gecombineerde opgave moet per perceel aangegeven worden of het gaat om eigendom, pacht, erfpacht of overige exploitatievormen. Overige exploitatievormen zijn bijvoorbeeld mondelinge afspraken over grondgebruik of een grondgebruiksverklaring. Wanneer er geen sprake is van eigendom, heeft men altijd toestemming nodig van de eigenaar. RVO constateert bij controles regelmatig dat deze toestemming ontbreekt of dat de eigenaar helemaal niet op de hoogte is van het feit dat een perceel opgegeven wordt. Dit punt heeft (momenteel) erg de aandacht van RVO.

Toestemming moet aangetoond worden

De eigenaar moet de toestemming kunnen bevestigen. Bij controles kan RVO vragen aan de gebruiker om de toestemming aan te tonen. Dit kan bijvoorbeeld met een schriftelijke overeenkomst of een grondgebruikersverklaring. Wanneer een perceel onderverpacht wordt, moet de onderverpachter altijd eerst schriftelijke toestemming hebben van de verpachter (eigenaar). De onderpachter moet kunnen aantonen dat die toestemming er is. Daarvoor kan men een verklaring laten tekenen door eigenaar en onderverpachter. Voor deze situaties kan het formulier Grondgebruikersverklaring Percelen 2023 gebruikt worden. Het tekenen van een dergelijke verklaring is echter niet geheel zonder risico voor de eigenaar. De pachter zou hiermee een pachtovereenkomst kunnen afdwingen bij de grondkamer.

Geen toestemming: wat zijn de gevolgen?

Wanneer er geen bewijs is van toestemming, is er geen geldige gebruikstitel en telt het perceel niet mee voor de subsidieaanvraag. De gevolgen hiervan zijn:

Het perceel dat niet meetelt, levert geen premie op. De eco-premie vervalt voor het perceel. Bovendien kan de hele eco-premie in gevaar komen door het wegvallen van de waarde en de punten. Als RVO dit jaar een fout vindt, zullen ook de subsidieaanvragen van de afgelopen drie jaren opnieuw gecontroleerd worden. Een perceel dat niet meetelt voor GLB-subsidies, kan in sommige gevallen ook niet meetellen voor het mestbeleid.

Kortingen en sancties

De aanvrager kan een waarschuwing of een sanctie (korting op subsidiebedrag) krijgen. In het geval van het opzettelijk onjuist opgeven van percelen of valsheid in geschrifte kan ook een strafrechtelijke procedure opgestart worden.  

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro