Actueel
Agro
Gepubliceerd op 23 maart 2022

Eco-activiteiten in het nieuwe GLB

Per 1 januari 2023 gaat een nieuwe periode van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in. Belangrijke wijzigingen zijn:

Het vervallen van de betalingsrechten. Aangrenzende landschapselementen kunnen gaan meetellen als subsidiabele grond. Randvoorwaarden worden uitgebreid met vergroeningseisen (conditionaliteiten). Invoering van de eco-regeling.

Bedrijven kunnen bovenop de basispremie, die geldt voor de hectares grond die men in gebruikt heeft, een extra premie ontvangen met het uitvoeren van eco-activiteiten. Met deze activiteiten moet bijgedragen worden aan vijf doelen: bodem/lucht, biodiversiteit, klimaat, landschap en water. Er wordt gedacht aan circa twintig mogelijke eco-activiteiten, zoals vroeg oogsten rooigewas, telen eiwitgewassen, langjarig grasland (langer dan vijf jaar, niet scheuren), kruidenrijk grasland, verlengde weidegang, instand houden houtige landschapselementen, groenbedekking tot 1 maart en ecologisch slootbeheer. Met sommige eco-activiteiten kan nu al rekening worden gehouden in het bouwplan, zoals langjarig grasland en groenbedekking tot 1 maart. Ook is het te overwegen om te proberen aangrenzende landschapselementen (houtwallen, bomenrijen, sloten e.d.) in beheer te krijgen.

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro