Actueel
Agro
Gepubliceerd op 23 februari 2022

Equivalente maatregel akkerbouw

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot en met 1 juni bij RVO.nl aanmelden voor het toe­pas­sen van de equi­va­lente maatregel ‘hogere opbrengsten’. Dit houdt in dat extra stikstofbemesting wordt toegestaan bij de teelt van suikerbie­ten, zaaiuien, maïs, wintertar­we, zomertarwe, win­tergerst, zomergerst, bloemkool, broccoli, prei, sla­soorten (1e teelt), andijvie (1e teelt), winterpeen­/was­peen of bepaalde consumptie- en pootaardap­pelsoorten. Voorwaarde is dat in de afge­lopen drie jaar bovengemiddelde gewasopbrengsten ge­realiseerd zijn. Er gelden onder meer de volgende voorwaarden:

Er mag niet meer dan 75 kg stikstof per hectare per jaar gebruikt worden uit drijfmest op zandgrond in Limburg of Noord-Brabant en op lössgronden. Op zandgrond in andere provincies, kleigrond en veen­grond is dit maximaal 100 kg. Het gewas mag na 1 juli niet meer bemest worden met drijfmest. Voor extra bemesting mag alleen stikstofkunstmest gebruikt worden. De gewasopbrengst moet rechtstreeks geleverd worden aan afnemers. Gewasopbrengsten die op het eigen bedrijf gebruikt worden of niet recht­streeks worden geleverd aan afnemers, tellen niet mee. Men moet meewerken aan de monitoring van de milieueffecten.

Uit een samenstellingsverklaring van een accoun­tant moet blijken dat de geleverde gewasopbrengst overeenkomt met het schriftelijke bewijs van de landbouwer. Alle gegevens, zoals schriftelijk bewijs en een sa­men­stellingsverklaring, moeten vijf jaar bewaard worden.

De equivalente maatregel mag gecombineerd worden met stikstofdifferentiatie, op voorwaarde dat het niet om hetzelfde gewas gaat. Gezien de beperkingen in het gebruik van drijfmest en de hoge kunstmestprijs is het echter de vraag of deelname aan deze maatregel aantrekkelijk is.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro