Actueel
Agro
Gepubliceerd op 14 september 2022

Geen openstelling fosfaatbank in 2023

De minister van LNV heeft besloten de fosfaatbank dit jaar niet open te stellen voor ontheffingen die per 1 januari 2023 zouden ingaan. Volgend jaar zal opnieuw beoordeeld worden of openstelling kan plaatsvinden met ontheffingen geldend per 1 januari 2024. De fosfaatbank heeft als doel de grondgebondenheid in de melkveehouderij te bevorderen door afgeroomde fosfaatrechten vanuit de fosfaatbank via een lotingsysteem weer ter beschikking te stellen aan de sector in de vorm van tijdelijke ontheffingen met een duur van vijf jaar. Om het doel van bevorderen grondgebondenheid te realiseren, kunnen alleen bedrijven die grondgebonden zijn een aanvraag indienen en krijgt een ‘jonge’ grondgebonden landbouwer bij de loting een dubbele kans om ingeloot te worden. De fosfaatbank wordt ‘gevuld’ door de afroming bij overdracht van fosfaatrechten. De belangrijkste overweging om de fosfaatbank nu niet open te stellen is dat er op dit moment geen ruimte is om vanuit de fosfaatbank (tijdelijke) ontheffingen toe te kennen, zonder dat het totaal aantal productiemiddelen (=fosfaatrechten in de markt plus verleende ontheffingen in het kader van bezwaar- en beroepsprocedures) het wettelijk vastgelegde sectorale fosfaatproductieplafond van 84,9 miljoen kilogram overschrijdt. Een andere overweging is dat de minister wil voorkomen dat door invoering van de teeltvrije zones, welke is voorzien voor 2023, de verleende ontheffingen uit de fosfaatbank naar beneden moeten worden bijgesteld als bij controle blijkt dat men vanwege de teeltvrije zones niet voldoet aan de vereiste grondgebondenheid.

Aanpassing Gecombineerde opgave vanwege niet-productief bouwland

Gepubliceerd op
24 april 2024
Agro

Fiscus gaat lichtvaardig om met waarheid: € 80.000 PKV

Gepubliceerd op
22 april 2024
Agro

Geen belastingrente over periode na spontaan betalen aanslag

Gepubliceerd op
21 april 2024
Agro