Actueel
Agro
Gepubliceerd op 9 december 2021

Gehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk

Na een NVWA-controle legde RVO mestboetes met een totaalbedrag van bijna € 44.000 op aan een melkveehouder vanwege overschrijding van de verschillende gebruiksnormen, het niet voldoen aan de eigen mestverwerkingsplicht en de mestverwerkingsplicht in het kader van de Verantwoorde Groei Melkveehouderij, het niet naar waarheid bijhouden van een inzichtelijke administratie en het niet naar waarheid verstrekken van de gevraagde gegevens in het jaar 2016.

De opgelegde boetes waren met name terug te voeren op de afvoer van één vracht dikke fractie na mestscheiding (mestcode 13) op 15 december. RVO betwistte niet dat op die dag mest was afgevoerd, maar had deze vracht buiten beschouwing gelaten omdat sprake zou zijn van onaannemelijke hoge stikstof- en fosfaatgehaltes en een onaannemelijk hoog percentage droge stof. Er zou 36 ton dikke fractie zijn afgevoerd met 15,5 kg fosfaat per ton en 33,61 kg stikstof per ton. Ter vergelijking: forfaitair bevat deze dikke fractie 9,8 kg fosfaat en 16,9 kg stikstof per ton.

De rechtbank oordeelde dat RVO terecht had gesteld dat de fosfaat- en stikstofgehaltes die de afgevoerde dikke fractie zou bevatten niet konden passen bij de gehalten van de rundveedrijfmest die de mestscheider was ingegaan. Ook werd het de melkveehouder aangerekend dat hij niet beschikte over een sluitende administratie betreffende de mestscheiding. Daardoor kon de (on)juistheid van de gehaltes van de afgevoerde mest niet worden geverifieerd. De melkveehouder slaagde er ook niet in te bewijzen dat de hoge gehalten waren ontstaan door nadroging van de mest, zoals hij stelde. Wel mocht RVO de betwistte vracht niet geheel schrappen. Zij had moeten vaststellen wat de werkelijke situatie was, zeker nu zij niet betwist had dat op die dag een vracht mest was afgevoerd. De melkveehouder had terecht gesteld dat het uiterst onaannemelijk was dat deze dikke fractie helemaal geen fosfaat of stikstof bevatte. De rechtbank droeg RVO op hierover een standpunt in te nemen en hield iedere verdere beslissing aan.

Beperkt overgangsrecht volstaat voor inkorting 30%-regeling

Gepubliceerd op
14 april 2024
Agro

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Gepubliceerd op
10 april 2024
Agro

Regelgeving scheuren grasland

Gepubliceerd op
10 april 2024
Actueel
Agro