Actueel
Agro
Gepubliceerd op 4 mei 2022

Hoge Raad: kosten vervanging asbestdak voor verzekeraar

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de kosten voor vervanging van een asbestdak in bepaalde gevallen voor de verzekeraar zijn. Vervanging van een asbestdak vanwege de milieuschade die het dak kan opleveren kan niet als normaal onderhoud worden beschouwd en moet daarom worden vergoed door de verzekeraar.

Een landbouwer had enkele stallen in gebruik waarop asbesthoudende golfplaten zaten zonder dakgoot. Uit onderzoek bleek dat in de afwateringszone van de daken asbesthoudend materiaal  en inadembare vezels in de bodem voorkwamen. Hij verzocht zijn verzekeraar om onder de milieuschadeverzekering zowel de kosten van de bodemsanering als de kosten van de vervanging van de asbestdaken te vergoeden. De verzekeraar weigerde dit. De rechtbank wees de vorderingen van de landbouwer toe.

In hoger beroep wees het gerechtshof de vordering tot vergoeding van de saneringskoten wel toe, maar wees zij de vordering tot vergoeding van de vervangingskosten af. In cassatie ging het om de vraag of de verzekeraar het verwijderen of vervangen van asbestdaken moet vergoeden als bereddingskosten. Dit zijn kosten die verbonden zijn aan maatregelen die door of vanwege de verzekerde worden genomen om het onmiddellijk dreigende gevaar van schade af te wenden en/of om de schade te beperken en de schade aan zaken die daarbij zijn ingezet.

De Hoge Raad oordeelde dat indien het verwijderen van dakplaten als beredding kan worden aangemerkt, en als gevolg van die verwijdering de zaak waarvan de dakplaten onderdeel uitmaken in haar functie wordt aangetast, een redelijke begroting van de kosten van beredding meebrengen dat ook kosten van herstel van die functie daarin worden betrokken. Daarbij kan waar dat mogelijk is rekening worden gehouden met waardevermeerdering van de betrokken zaak als gevolg van het herstel. De Hoge Raad wees de kwestie terug naar het gerechtshof ter verdere behandeling en beslissing.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro