Actueel
Agro
Gepubliceerd op 2 mei 2019

Informatieplicht energiebesparing voor 1 juli 2019

Inrichtingen met een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur aan elektriciteit of meer dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen die onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer vallen, moeten voor 1 juli 2019 (en daarna eenmaal per vier jaar) via het e-Loket rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Deze bedrijven waren al langer verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Inrichting

De energiebesparings- en informatieplicht geldt per inrichting. Een bedrijf kan bestaan uit meerdere inrichtingen.

Uitzonderingen informatieplicht

Uitgezonderd van de informatieplicht zijn:

  • bedrijven in de glastuinbouw (art. 15.51 Wet Milieubeheer)
  • deelnemers aan het Europese Broeikasgasemissiehandelssysteem (art. 16.5 Wet Milieubeheer);
  • categorie C-bedrijven (inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu nodig zijn).
  • deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).

Activiteitenbesluit

Akker- en tuinbouwbedrijven vallen meestal onder het Activiteitenbesluit. Of een inrichting met dieren onder het Activiteitenbesluit valt, is  onder meer afhankelijk van het aantal dieren dat wordt gehouden.  Inrichtingen met bijvoorbeeld niet meer dan 750 zeugen, 2.000 vleesvarkens, 40.000 stuks pluimvee, 1.200 vleesrunderen of 200 melkkoeien (excl. jongvee) vallen op basis van de dieraantallen onder het Activiteitenbesluit. Inrichtingen met grotere dieraantallen (zgn. C-inrichtingen) hebben een omgevingsvergunning milieu nodig en vallen dus niet onder het Activiteitenbesluit. Maar ook een inrichting die onder genoemde dieraantallen blijft, kan op basis van andere activiteiten (bijv. opslag mest in bovengrondse mestbassin of opslag van vaste mest) vergunningplichtig zijn en dus niet onder het Activiteitenbesluit vallen.

Module

Men kan met behulp van de module ‘Activiteitenbesluit Internetmodule’ kan men bepalen of het Activiteitenbesluit op de inrichting van toepassing is.

Toezicht en handhaving

De gemeente waarin de inrichting is gevestigd, is ver­antwoordelijk voor toezicht en handhaving. Bij grote en complexe inrichtingen is dit de provincie. Wanneer er niet voldaan wordt aan de energiebesparings- en/of informatieplicht, kan dit leiden tot het opleggen van een last onder dwangsom of in het uiterste geval stillegging van de inrichting.

 

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro