Actueel
Agro
Gepubliceerd op 30 augustus 2023

Monitoring maaien of beweiden percelen GLB-subsidies

RVO controleert met het Areaal Monitoring Systeem (AMS) op of er sprake is van subsidiabel areaal. Hiervoor worden wekelijkse satellietbeelden van alle gewaspercelen in Nederland gebruikt. Bij grasland wordt gekeken of het perceel is gemaaid of beweid. Deze laatste controle vloeit voort uit artikel 3 van de Uitvoeringsregeling GLB 2023. Daarin wordt vermeldt dat het criterium waaraan de landbouwer dient te voldoen om een landbouwareaal in een staat te houden die begrazing of teelt mogelijk maakt, is het jaarlijks vóór 1 oktober maaien van het areaal grasland. Wanneer de landbouwer als gevolg van een contract voor agrarisch natuurbeheer op basis van de subsidieregelingen ANLb en Catalogus Groenblauwe diensten niet aan dit criterium kan voldoen, moet het areaal ten minste één keer per twee jaar vóór 1 oktober worden gemaaid. Brief RVO: niet gemaaid of beweid Diverse landbouwers hebben onlangs een brief ontvangen van RVO waarin staat dat zij tot op heden niet heeft kunnen vaststellen dat een of meerdere percelen al zijn gemaaid of beweid. Er wordt aangegeven dat men dit nog tot en met 30 september 2023 kan doen. Later dit najaar zal RVO de percelen opnieuw monitoren met AMS. Ook zal dan op ander beeldmateriaal (zoals luchtfoto’s en andere satellietbeelden dan AMS) bekeken worden of de percelen gemaaid of beweid zijn. Is dit niet het geval, dan krijgt de aanvrager een brief waarin de gevolgen uitgelegd worden. Eens met het monitoringsresultaat? Wanneer de aanvrager het eens is met het monitoringsresultaat, het perceel ook niet meer wordt beweid of gemaaid voor 1 oktober 2023 én de uitzondering voor agrarisch natuurbeheer niet van toepassing is, is het raadzaam om het perceel zo snel mogelijk uit het onderdeel ‘Regelingen per perceel’ in de Gecombineerde opgave te verwijderen. Daarna moet de opgave opnieuw ingestuurd worden, zo snel mogelijk en uiterlijk 30 november 2023. Niet eens met het monitoringsresultaat? Vaak blijkt echter dat de constatering van RVO onjuist is. Er is wel degelijk gemaaid of beweid. In dat geval hoeft men op dit moment nog niets te doen richting RVO. Maar het is dan wel verstandig om alvast bewijzen van beweiding of maaien, zoals foto’s, te verzamelen en te bewaren. Deze kunnen dan gebruikt worden als RVO later dit jaar nog steeds ten onrechte constateert dat deze activiteiten niet hebben plaatsgevonden.  

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro