Actueel
Agro
Gepubliceerd op 3 september 2020

Nieuw beleid NVWA bij overtredingen

Het specifieke interventiebeleid van de NVWA voor de aandachtsgebieden dierenwelzijn, diergeneesmiddelen, identificatie en registratie van dieren (I&R) en gewasbeschermingsmiddelen en biociden is herzien. In het interventiebeleid staat hoe zij handelt bij het vaststellen van een overtreding. Belangrijkste wijzigingen Overtredingen zullen voortaan vooral bestuurlijk worden afgedaan. Daardoor kunnen boetes fors hoger uitpakken. Voor dierenwelzijn en I&R wordt een aantal ‘lichte’ administratieve overtredingen minder zwaar aangerekend. Verder blijven overtredingen van de regels voortaan drie jaar staan. Nieuwe overtredingen in deze periode worden zwaarder gesanctioneerd, omdat deze worden gezien als herhaalde overtredingen. Ook kunnen voortaan vijf overtredingen per inspectie bestuurlijk worden beboet; nu is nog sprake van stapeling van maximaal drie overtredingen. Strafrechtelijke vervolging Overtredingen worden doorgaans bestuurlijk beboet. Indien de ernst van de overtreding of de omstandigheden waaronder deze is begaan daartoe aanleiding geven, legt de NVWA deze aan het Openbaar Ministerie (OM) voor. Het OM beslist of het overgaat tot strafrechtelijke afdoening. Strafrechtelijke afdoening is niet voorbehouden aan een vooraf aan te geven overtreding van een bepaald voorschrift, maar kan in beginsel bij alle overtredingen van de gestelde voorschriften in genoemde aandachtsgebieden noodzakelijk zijn. Randvoorwaardenkorting De bovengenoemde aandachtsgebieden maken ook deel uit van de GLB-randvoorwaarden. Een overtreding kan naast een bestuurs- of strafrechtelijke sanctie daarom ook leiden tot een korting op de GLB-betalingen (o.a. uitbetaling betalingsrechten) en subsidies voor agrarisch natuurbeheer.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Agro

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Agro

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Agro