Actueel
Agro
Gepubliceerd op 24 september 2018

Ontwerpregeling fosfaatbank

Het is de bedoeling dat de fosfaatbank jaarlijks wordt opengesteld, waarbij grondgebonden bedrijven extra fosfaatrechten kunnen aanvragen. Jonge landbouwers hebben daarbij een dubbele kans. De extra rechten worden verleend in de vorm van een ontheffing. Dit staat in de ontwerpregeling, die de Minister van LNV naar de Tweede Kamer heeft verstuurd.

Productieruimte

Voor de bepaling van de grondgebondenheid wordt een nieuwe term geïntroduceerd: productieruimte. Dit is de fosfaatruimte van het bedrijf op 15 mei in het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt gedaan, verminderd met het op 1 september van dat kalenderjaar op het bedrijf rustende fosfaatrecht, verminderd met eerder verleende ontheffingen.

Ontheffing

Een ontheffing (uitgedrukt in kg fosfaat) kan verleend worden aan een landbouwer op wiens bedrijf de productieruimte positief is. Deze geldt voor een periode van vijf jaar, treedt in werking op 1 januari volgend op het kalenderjaar waarin de aanvraag is gedaan en is niet overdraagbaar. De ontheffing bedraagt het aantal aangevraagde kilogrammen fosfaat, maar maximaal de positieve productieruimte.

Aanvragen en verdeling

De fosfaatbank zal dit jaar waarschijnlijk in november opengesteld worden. Indien met aanvragen het beschikbare aantal kg fosfaat wordt overschreden, zal er geloot worden. Bij deze loting worden aanvragen van jonge landbouwers en overige landbouwers gewogen in de verhouding 2 staat tot 1.

Voorwaarden na verlening

Gedurende elk van de vijf kalenderjaren waarvoor de ontheffing is verleend:

  • mogen geen fosfaatrechten worden verkocht of verhuurd;
  • is de fosfaatruimte verminderd met de op het bedrijf rustende fosfaatrecht en het aantal kg fosfaat waarvoor ontheffing of vrijstelling is verleend, niet negatief;
  • voldoet een jonge landbouwer aan de voorwaarden voor het zijn van een bedrijfshoofd.

Een ontheffing wordt geheel of gedeeltelijk ingetrokken, indien niet aan de voorwaarden b en c of artikel 21b Meststoffenwet (verbod overschrijding fosfaatrechten) wordt voldaan. Bij verkleining van de fosfaatrechten (voorwaarde a) wordt de ontheffing geheel ingetrokken.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro