Actueel
Agro
Gepubliceerd op 12 februari 2024

Overheidsregelingen veehouderijlocaties: de stand van zaken

Geschreven door
Gerjan Smit AA RB

In de aanpak piekbelasting zijn er twee regelingen opengesteld én een aantal andere opties toegezegd. Een update over de Lbv en Lbv-plus vind je in dit artikel. Daarnaast de stand van zaken rond de overige plannen, volgens minister Van der Wal in een brief van aan de Tweede Kamer (vergaderjaar 2023–2024, 30 252, nr. 149).

Lbv: gesloten

De aanvraagperiode voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) is gesloten. De Lbv is bedoeld voor ondernemers die buiten de aanpak piekbelasting vallen, maar wel een bepaalde bijdrage leveren aan de stikstofuitstoot op kwetsbare Natura 2000-gebieden.

Lbv-plus: mogelijk verlenging

Bedrijven die ten minste 2.500 mol stikstofdepositie per jaar uitstoten op overbelaste stikstofgevoelige natuur binnen 25 kilometer, noemt de overheid piekbelasters. Voor hen bestaat een eenmalige plus-regeling bij bedrijfsbeëindiging. De Lbv-plus is opengesteld tot 5 april 2024, maar wordt mogelijk verlengd.

Lbv kleine sectoren: volgt

Een beëindigingsregeling voor kleinere sectoren volgt. Deze moet nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie.

Overige opties

Ondernemers die onder de aanpak piekbelasting vallen, kunnen naast de Lbv-plus regeling kiezen voor (een combinatie van) extensiveren, innoveren, omschakelen en verplaatsen.

Innoveren: wordt onderzocht

De innovatieregeling (Sbv-investeringsmodule) om investeringen in emissiearme stalsystemen en technieken te ondersteunen is nog niet gepubliceerd. Het kabinet wil eerst meer duidelijkheid over de daadwerkelijke reductie en de technische en juridische borging van innovaties.

Verplaatsen: nog niet gereed

Ook de subsidieregeling voor verplaatsing van bedrijven is nog niet gereed. Zowel het onderzoeken van de haalbaarheid van verplaatsing als de uitvoering hiervan wordt nog onderzocht. Het gaat om verplaatsingen binnen Nederland of naar een ander EU-land. Het streven is publicatie van de regeling in de eerste helft van 2024.

Extensiveren: openstelling gepland

Voor drie categorieën is subsidie beschikbaar, namelijk opstellen gebiedsplan en opzetten samenwerkingsverband, verhogen grondwaterstand in veenweidegebieden en extensiveren in overgangsgebieden N2000. De eerste openstelling van de Regeling samenwerking in veenweiden en overgangsgebieden N2000 is gepland van 1 t/m 31 mei 2024.

Omschakelen: Investeringsfonds Duurzame Landbouw

Het Investeringsfonds Duurzame Landbouw verstrekt leningen onder gunstige leningsvoorwaarden aan agrariërs die op vijf van de acht criteria aantoonbare verbeteringen gaan realiseren. Een groot deel van de aanvragers schakelt om naar biologische landbouw, maar ook andere verduurzamingsplannen zijn mogelijk.

Ondernemingsplan: pilots volgen

Ondernemers die hun bedrijf willen voortzetten kunnen later dit jaar een ondernemingsplan indienen met maatregelen voor minder stikstofuitstoot en andere maatregelen die aan natuur-, water- en klimaatdoelen bijdragen. Eerst vinden twee pilots plaats.

Advies telt®

Het advies van het agroteam luidt om je hoe dan ook in te schrijven als je voor de Lbv-plus in aanmerking komt. Inschrijven is immers vrijblijvend en je houdt er je opties mee open. Graag overleggen over de mogelijkheden of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro