Actueel
Agro
Gepubliceerd op 17 januari 2024

Pachtkamer: Staatsbosbeheer mag pachtovereenkomst niet ontbinden

Een landbouwer (hierna: pachter) exploiteerde een gemengd agrarisch bedrijf met zoogkoeien, schapen en akkerbouw op een totale oppervlakte van in totaal 120 ha. Hiervan werd 51 ha grond, gelegen in De Biesbosch, gepacht van Staatsbosbeheer tegen een pachtprijs van ca. € 150 per ha. Voor deze grond golden een aantal beperkingen. Er mocht onder meer geen drijfmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. In 2022 stelde Staatsbosbeheer voor de pachtovereenkomst te wijzigen, omdat zij op de gronden de doelstelling glanshaverhooiland wou realiseren. In de pachtwijzigingsovereenkomst werden nog meer beperkingen aan de pachter opgelegd en de pachtprijs zou verlaagd worden naar € 20 per ha. De pachter stemde niet in met deze overeenkomst, waarna Staatsbosbeheer de pacht opzegde. De pachter verzette zich hiertegen. Staatsbosbeheer diende daarop een verzoek tot wijziging van de pachtovereenkomst in bij de Grondkamer, maar deze wees dit niet toe. Daarop maakte Staatsbosbeheer schriftelijk bezwaar en eiste zij de beëindiging van de overeenkomst. De Pachtkamer oordeelde dat de pachter een zwaarwegend belang had bij verlenging van de pachtovereenkomst. Het gepachte vormde een aanzienlijk deel van zijn bedrijf en was daardoor van belang voor de bedrijfsvoering en het gezinsinkomen van de pachter. Het belangrijkste deel van diens bedrijf was het houden van de runderen. Deze weidden ongeveer acht maanden op het gepachte. Deze weidegang zorgde er mede voor dat het vlees van deze runderen het keurmerk Beter Leven twee sterren kreeg, wat een hogere prijs opleverde. De pachter had geen andere mogelijkheden het vee te weiden. Ook stond de haalbaarheid van de door Staatsbosbeheer beoogde doelstelling onvoldoende vast, waardoor haar belang niet zwaarder woog dan het belang van de pachter. Omdat niet vaststond dat Staatsbosbeheer de bestemming glanshaverhooiland daadwerkelijk zou kunnen realiseren, was tevens niet voldaan aan de voorwaarden voor ontbinding van de pachtovereenkomst vanwege een wijziging van de bestemming. De pachtkamer wees daarom de ontbinding van de pachtovereenkomst af.  

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Gepubliceerd op
10 april 2024
Agro

Regelgeving scheuren grasland

Gepubliceerd op
10 april 2024
Actueel
Agro

Vestigingssteun jonge landbouwers op 3 juni opengesteld

Gepubliceerd op
10 april 2024
Agro