Actueel
Agro
Gepubliceerd op 2 december 2021

Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

Een van de maatregelen om de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te laten dalen, is de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (Rpav), beter bekend als ‘maatregel gerichte opkoop’. Deze regeling is op 4 november 2020 in werking getreden en liep tot 1 november 2021. Op 24 november 2021 heeft de minister van LNV een ontwerp van nieuwe, vervangende regeling naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze regeling moet met terugwerkende kracht op 1 november 2021 ingaan en loopt tot 1 december 2022.

Welke veehouderijen?

De regeling is bedoeld voor:

  • Veehouderijen met productierecht (melkvee, kippen, kalkoenen of varkens) of zonder productierecht (vleeskalveren, vleesvee of melkgeiten);
  • en waarvan de vestiging binnen een straal van 10 kilometer ligt van een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied;
  • en waarvan de stikstofdepositie het afgelopen jaar meer dan 2 mol stikstof per hectare per jaar bedroeg;
  • en waarvan, voor zover het veehouderijen met productierecht betreft, het benodigde productierecht voor tenminste 80% zonder beperking ter beschikking staat aan de veehouderij.

Aankoop

Bij de aankoop gaat het om het laten vervallen van het productierecht (fosfaat-, pluimvee- en varkensrecht), de verkrijging van bedrijfsmiddelen, bedrijfsgebouwen en landbouwgrond en de sloop van bedrijfsgebouwen. De koopsom is gebaseerd op de marktwaarde van deze vermogensbestanddelen.

Borging blijvende reductie

De maatregel is gericht op duurzame natuurverbetering en daarvoor is nodig dat de aangekochte veehouderijvestigingen definitief worden gesloten. De activiteiten van de veehouderij moeten daarom uiterlijk binnen een jaar na het sluiten van de koopovereenkomst worden beëindigd, het bestemmingsplan moet zo worden gewijzigd dat niet langer veehouderijactiviteiten kunnen plaatsvinden en de veehouderij mag niet ergens anders in Nederland een veehouderij vestigen of overnemen. Dit laatste mag ook niet via een deelneming van de veehouder in een vennootschap, samenwerkingsverband of anderszins.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro