Actueel
Agro
Gepubliceerd op 30 maart 2022

Steun jonge landbouwers in nieuwe GLB

In het huidige GLB kunnen jonge landbouwers onder voorwaarden in aanmerking komen voor een aanvullende inkomenssteun (ca. € 50 per hectare). In het nieuwe GLB vanaf 2023 gaan andere voorwaarden gelden voor deze steun, waardoor veel minder jonge landbouwers hiervoor in aanmerking gaan komen. Het gaat dan om jonge landbouwers die ook vestigingssteun ontvangen. Voor jonge landbouwers die nu al aanvullende inkomenssteun ontvangen, loopt de vijfjaarstermijn door in het nieuwe GLB. Vestigingssteun De vestigingssteun is bedoeld voor jonge landbouwers die een bedrijf gestart zijn of al in een verder stadium van het overnameproces zitten. Deze steun wordt verleend op basis van een bedrijfsplan, waaruit onder meer het volgende moet blijken:

  • Of het om een financieel gezond bedrijf gaat;
  • Waar het steunbedrag aan wordt verleend;
  • Hoe het steunbedrag bijdraagt aan de gewenste ontwikkeling, veerkracht, vergroten inkomsten van het bedrijf en één of meer van de specifieke doelen.

De steun bedraagt € 25.000 tot € 100.000. Er geldt een maximaal budget, waardoor de kans aanwezig is dat niet alle aanvragers vestigingssteun ontvangen. De aanvragen zullen dan gerangschikt worden op basis van verschillende criteria. Bedrijfsplannen die gericht zijn op gewenste transities (duurzaamheid, toekomstbestendig boeren) hebben de voorkeur voor ondersteuning. Biologische landbouw, natuurinclusieve landbouw of kringlooplandbouw zullen dus in de beoordelingssystematiek hoger gewaardeerd worden.

Aanvullende inkomenssteun 2023

Alleen jonge landbouwers die vestigingssteun ontvangen, kunnen vanaf 2023 in aanmerking komen voor een aanvullende inkomenssteun. Het gaat dan om een vast bedrag per jaar (ca. € 2.800 in 2023), onafhankelijk van de oppervlakte grond.

Overgangsregeling

Jonge landbouwers die binnen het huidige GLB de aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers ontvangen en de vijfjaarstermijn nog niet volledig hebben benut, kunnen de termijn na 2022 volmaken. Deze groep jonge landbouwers kan nog wel in aanmerking komen voor de vestigingssteun.

Advies

Het is raadzaam dat jonge landbouwers die dit jaar voor het eerst in aanmerking komen voor de aanvullende inkomenssteun deze steun ook daadwerkelijk aanvragen. Dit heeft geen gevolgen voor het aanvragen van de vestigingssteun, maar geeft wel de zekerheid dat zij de komende jaren in aanmerking komen voor de nieuwe aanvullende inkomenssteun (van € 2.800).

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro