Gepubliceerd op 30 mei 2024

Subsidie investeren in gentegreerde gewasbescherming

De subsidieregeling investeringen geïntegreerde gewasbescherming wordt dit jaar opengesteld van 20 tot en met 28 juni. Er kan subsidie worden verkregen voor een investering in één nieuw bedrijfsmiddel. Het moet als doel hebben ziekten, plagen en onkruiden te bestrijden met preventieve of niet-chemische maatregelen. Het gaat om een van de volgende bedrijfsmiddelen:

Een bedrijfsmiddel dat groenbemesters en vanggewassen kan vernietigen, afmaaien, verhakselen, kapot frezen of inwerken. Voorbeelden hiervan zijn een messenwals, messenrol, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg. Een praktijkrijp bedrijfsmiddel dat als doel heeft ziekten, plagen en onkruiden direct en op een niet-chemische manier te bestrijden.

Voor wie? Subsidie is mogelijk voor een landbouwonderneming, een loonwerkbedrijf of een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband moet bestaan uit twee of meerdere landbouwondernemingen of twee of meerdere loonwerkbedrijven of een of meerdere landbouwondernemingen met een of meer loonwerkbedrijven. Hoogte subsidie De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000 (minimaal investeringsbedrag dus € 14.286) en een maximum van € 75.000. Aanvragen De subsidieaanvraag moet ingediend worden via MijnRVO met eHerkenning niveau eH3. De aanvraag moet vergezeld gaan van een omschrijving van de gevraagde subsidie, een offerte voor de aan te schaffen bedrijfsmiddelen, een beschrijving van de totale kosten van de subsidiabele activiteiten en in geval van een samenwerkingsverband de overeenkomst hiervan. Verder moet een ‘Verklaring geen onderneming in moeilijkheden’ ingevuld worden Subsidieplafond en verdeling Er is een budget van € 2,25 miljoen beschikbaar. De verdeling vindt plaats door loting tussen alle tijdige ingediende aanvragen. Start- en realisatietermijn Er moet binnen een maand na de subsidieverlening gestart worden met de uitvoering van de gesubsidieerde investeringen. De realisatietermijn bedraagt maximaal één jaar.

Achteraf opgestelde kilometeradministratie voldoet niet

Gepubliceerd op
23 juni 2024

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024