Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 24 juni 2020

Subsidie praktijkleren voor mbo-praktijkleerplaatsen

Voorschot Subsidie praktijkleren voor mbo-praktijkleerplaatsen

Hebt u het afgelopen jaar een bbl-student begeleid voor een beroepsbegeleidende leerweg? Wij wijzen u er graag op dat u een subsidievoorschot kunt aanvragen bij de overheid voor de praktijkleerplaats in uw bedrijf. Let op: het is zaak er snel bij te zijn, want het voorschot is aan te vragen tot en met 30 juni bij het loket voor de Subsidieregeling praktijkleren voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Hieronder leest u welke voorwaarden er zijn en wanneer u de definitieve aanvraag voor de subsidie moet doen.

Doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte begeleidingskosten. Daarnaast is het doel om te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan.

Erkend leerbedrijf

U kunt alleen een voorschot aanvragen voor praktijkleerplaatsen in het mbo en niet voor de categorieën vo/pro/vso, hbo en promovendi/toio’s. Dit in verband met de uitvoerbaarheid van de voorschotregeling. Bij het voorschot gelden dezelfde voorwaarden als voor de bepaling van aanspraak op de definitieve subsidie: de aanvrager moet een door SBB erkend leerbedrijf zijn dat tijdens het studiejaar 2019/2020 één of meer bbl-studenten heeft begeleid.

Voorschot aanvragen

De voorwaarden voor het aanvragen van een voorschot zijn:

  • U kunt alleen een voorschot aanvragen voor een gerealiseerde praktijkleerplaats in het mbo voor zover het de beroepsbegeleidende leerweg betreft;
  • U kunt een voorschotaanvraag indienen van 2 juni 2020, 9:00 uur tot en met 30 juni 2020, 17:00 uur;
  • De voorschotaanvraag wordt elektronisch ingediend via een aanvraagformulier op mijn.rvo.nl/praktijkleren;
  • U kunt een voorschot op de definitieve subsidie aanvragen voor studiejaar 2019/2020 als u begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft gegeven in de periode van 1 augustus 2019 tot en met 31 maart 2020;
  • De door u ingediende voorschotaanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de gegevens die de onderwijsinstelling bij DUO heeft geregistreerd. Staat de deelnemer niet voor een mbo bbl opleiding ingeschreven bij DUO, dan wordt uw voorschotaanvraag afgewezen;
  • Per week waarin begeleiding bij de beroepspraktijkvorming is gegeven kan een voorschotbedrag van € 42,50 worden aangevraagd tot een maximum voorschotbedrag van € 1.530,00 per gerealiseerde bbl-praktijkleerplaats;
  • Voor het voorschot zijn daarnaast dezelfde voorwaarden van toepassing als ook voor de reguliere subsidiegelden.
Aanvragen definitieve subsidie

Als u een voorschot aanvraagt, bent u ook verplicht om uiterlijk 16 september 2020 om 17:00 uur een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het voorschot verrekenen we met de definitieve subsidie. Indien u geen definitieve aanvraag indient, zal het voorschotbedrag worden teruggevorderd. De openingsdatum voor de subsidieronde 2020 schuift 1 maand op van 2 juni naar 1 juli 2020. Dit in verband met de extra voorschotronde in juni 2020. Een aanvraag indienen voor studiejaar 2019 – 2020 is mogelijk vanaf 1 juli, 9:00 uur tot en met 16 september 2020, 17:00 uur. Lees ook de tips voor aanvragers even door.

Voorwaarden

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Na afloop van de begeleiding dient u uw aanvraag in. Lees de voorwaarden per categorie. Als werkgever houdt u tijdens de begeleiding van een leerling, deelnemer of student de gevraagde administratie zelf bij, u bewaart deze en op verzoek van RVO.nl verstrekt u deze. RVO.nl controleert of de werkgever aan alle voorwaarden voldoet. Zie administratie en controle voor meer informatie.

Wetgeving

Raadpleeg de geldende wetteksten over deze regeling op overheid.nl. Als onderwijswetgeving geldt voor vmbo de WVO (Wet op het voortgezet onderwijs), voor mbo de WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs) en voor hbo/promovendi en toio’s de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). 

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Fiscaal

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Fiscaal

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Fiscaal