Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 16 november 2020

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2021 aan

De Tweede Kamer heeft op 12 november ingestemd met het pakket Belastingplan 2021.

Bij het Belastingplan 2021 zijn een aantal amendementen en moties aangenomen:

 • Amendement over een groter voordeel voor het mkb met de BIK-regeling
 • Amendement over een tijdelijke verhoging van de schenkingsvrijstellingen
 • Amendement over verlenging van de Postcoderoosregeling
 • Motie over beleidsvoorstellen om investeringen aan te jagen en ondernemerschap en innovatie te versterken
 • Motie over het effect van fiscaal beleid op de verjonging van het wagenpark Motie over verdere quick fixes om het toeslagenstelsel te verbeteren
 • Motie over het monitoren van de voortgang met realisatie van in het meerjarenprogramma voorziene infrastructuur
 • Motie over regelen dat alle promovendi recht kunnen krijgen op kinderopvangtoeslag
 • Motie over een termijn van vier weken voor informatieverzoeken na afloop van het toeslagjaar
 • Motie over het gefaseerd verplichten van walstroom in Europese havens
 • Motie over de voorkeur voor een Europese ETS-oplossing bevestigen
 • Motie over de scholingsvrijstelling voor opleidingen in het STAP-register zo veel mogelijk voorbereiden
 • Motie over standaard ook kijken naar het effect op vermogensongelijkheid
 • Motie over neveneffecten van belastingmaatregelen in kaart brengen Motie over onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een nationale heffing op nieuw plastic
 • Gewijzigde motie over de commissie draagkracht vragen de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting te betrekken bij haar werkzaamheden
 • Motie over een overzicht van de inningskosten en opbrengsten voor de verschillende belastingsoorten en accijnzen
 • Motie over de mogelijkheid om te kiezen voor een heffing op basis van het werkelijke rendement
 • Motie over onderzoek doen naar de gevolgen van afbouw van de wet-Hillen
 • Motie over een plan van aanpak om de fiscaliteit rondom auto’s aanzienlijk te versimpelen

Bij de Wet differentiatie overdrachtsbelasting zijn de volgende amendementen aangenomen:

 • Amendement over uitzonderen van wooncoöperaties van de verhoging van de overdrachtsbelasting bij verkrijgen woning van woningcorporatie
 • Gewijzigd amendement over een woningwaardegrens van € 400.000 als aanvullende voorwaarde voor de startersvrijstelling
 • Amendement over schrappen van de horizonbepaling

Aangenomen amendementen bij de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen:

 • Amendement over verlaging van de termijn voor een vrijheidsbenemende straf om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen
 • Amendement over het verhogen van de doelmatigheidsgrens
 • Gewijzigd amendement over een zware voor- en nahang bij de krachtens artikel 38, tweede lid, Awir vast te stellen AMVB
 • Gewijzigd amendement over het faciliteren van een minimale vorm van gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst/Toeslagen en gemeenten

Bij de overige wetsvoorstellen zijn geen amendementen of moties aangenomen.

Bron: Tweede Kamer 12-11-2020

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Fiscaal

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal