Actueel
Agro
Gepubliceerd op 15 februari 2023

Uitrijden drijfmest op bouwland vanaf 16 maart

Op bouwland mag vanaf dit jaar pas vanaf 16 maart (was 16 februari) drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib worden uitgereden. Hierdoor zal de bemesting dichter op de inzaai van het gewas plaatsvinden en wordt tussentijdse uit- en afspoeling naar grond- en oppervlaktewater verminderd. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit. Voor een aantal gewassen is het vanwege de fysieke ontwikkeling van de plant nodig dat deze eerder bemest worden. Wanneer men deze gewassen al voor 16 maart wil bemesten, moet dit uiterlijk de dag voorafgaand aan het gebruik van drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib gemeld worden via mijn.rvo.nl.

In bijlage Ba van de Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen staat een lijst met gewassen, waarvoor deze uitzondering geldt. Het gaat daarbij onder meer om de volgende gewassen:

  • aardappelen;
  • boomkwekerijgewassen;
  • bol- en knolgewassen in de sierteelt;
  • fruitteelt, grasland, graszaad;
  • luzerne;
  • suikerbieten;
  • vaste planten;
  • voederbieten;
  • wintergranen;
  • zaaiuien en zomergranen.

Door deze wijziging vervalt de meldplicht voor de teelt van maïs op zand- en lössgronden.

Fiscus gaat lichtvaardig om met waarheid: € 80.000 PKV

Gepubliceerd op
22 april 2024
Agro

Geen belastingrente over periode na spontaan betalen aanslag

Gepubliceerd op
21 april 2024
Agro

Openstelling subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s vanaf 23 april 2024

Gepubliceerd op
21 april 2024
Agro