Gepubliceerd op 5 juni 2024

Uitstel openstelling subsidie behoud graslandareaal

De openstellingsperiode van subsidieregeling Behoud graslandareaal voor derogatiebedrijven is gewijzigd en anderhalve maand opgeschoven. De regeling wordt nu opengesteld van 15 juli tot en met 26 augustus 2024. Belangrijkste reden voor het uitstel is dat er nog een parlementaire goedkeuring moet plaatsvinden van de supplementaire begroting die het mogelijk maakt het subsidiebedrag en -plafond te verhogen. Tegemoetkoming voor extra kosten derogatiebedrijven De subsidieregeling voorziet in een tijdelijke tegemoetkoming voor een gedeelte van de extra kosten die derogatiebedrijven moeten maken als gevolg van de versnelde afbouw van de derogatie. De regeling is dan wel zal  worden opengesteld in de jaren 2023, 2024 en 2025. Oorspronkelijk budget en subsidiebedrag Voor dit jaar was een bedrag van € 50 miljoen beschikbaar gesteld. De subsidie was vastgesteld op € 20 per aantal eenheden van tien kg stikstof waarmee de gebruiksnorm dierlijke meststoffen terugvalt ten opzichte van het jaar 2021 vermenigvuldigd met het aantal hectares landbouwgrond. Wanneer het aangevraagde subsidiebedrag van alle aanvragen samen hoger is dan het bedrag van het subsidieplafond, zal het voor het jaar 2024 beschikbare bedrag evenredig worden verdeeld over de in de openstellingsperiode ontvangen subsidieaanvragen. Verhoging budget en subsidiebedrag? De minister van LNV heeft begin april in het ‘Plan van aanpak mestmarkt’ echter aangegeven dat hij het voornemen heeft het subsidiebedrag te verhogen van € 20 naar € 50 vanwege de sterk gestegen mestafzetkosten. Dit moet nog goedgekeurd worden door het parlement.

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024