Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 27 mei 2020

Update: verlenging NOW met 3 maanden (NOW 2.0)

Verlenging NOW met 3 maanden (NOW 2.0)

Het kabinet heeft besloten om de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid met drie maanden te verlengen onder de naam NOW 2.0. Daarbij gelden wel afwijkende voorwaarden. Het doel van de NOW is om het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. U kunt op grond van de NOW een subsidie ontvangen als tegemoetkoming in de betaling van uw loonkosten.

Gevolgen voor u

Aanvragen voor de NOW 2.0 staan open voor zowel werkgevers die al een aanvraag voor het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep doen op de NOW 2.0. U kunt de NOW 2.0 vanaf 6 juli 2020 aanvragen voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus, mits u tenminste 20% omzetverlies verwacht. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. U ontvangt een voorschot van 80%. De definitieve vaststelling kan worden aangevraagd vanaf 7 september 2020.

Omzetdaling en loonsom

In de NOW spelen twee begrippen een cruciale rol: de omzet en de loonsom.

Hoe groter de omzetdaling, hoe hoger de NOW voor u is. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, wordt eerst uw totale omzet uit 2019 door vier gedeeld. De omzetdaling wordt voor de NOW 2.0 vastgesteld over een 3-maandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Heeft u ook NOW 1.0 aangevraagd dan dient de omzetperiode aan te sluiten op de periode die u heeft gekozen bij de NOW 1.0. Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat subsidies die u in het kader van de coronacrisis ontvangt als omzet meetellen.

De referentiemaand voor de loonsom voor de NOW 2.0 is maart 2020. Als uw bedrijf bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) dat samen een concern vormt, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Slechts onder strikte voorwaarden kan de omzetdaling worden bepaald op de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen het concern.

Voor de loonsom neemt het UWV de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over. De grondslag is het zogenoemde sociale verzekeringsloon per werknemer gemaximeerd op € 9.538 per maand.

U wordt ook gecompenseerd voor het loon dat u doorbetaalt aan werknemers met een flexibele arbeidsomvang, zoals oproepkrachten. Betaalt u hen niet of minder, dan wordt uw subsidie uiteindelijk ook lager. Uw werkgeverslasten worden bij de NOW 2.0 voor 40% gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en – meestal – om een reservering voor vakantiegeld.

Voorschot en definitieve vaststelling

Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is gebaseerd op de loonsom van maart 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van die loonsom over maart 2020. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom – zoals gebruikt bij het voorschot – vergeleken met de loonsom van de 3-maandsperiode juni 2020 tot en met augustus 2020.

Die loonsom kan lager zijn dan in de referentieperiode, omdat werknemers intussen niet meer in dienst zijn of niet meer zijn opgeroepen en daarom geen loon hebben ontvangen. Bij verlies aan werkgelegenheid, blijkend uit het verlies aan loonsom, wordt de subsidie lager vastgesteld en wordt het voorschot gedeeltelijk teruggevorderd. Bij de definitieve vaststelling zal de subsidie voor ontslagaanvragen via het UWV om bedrijfseconomische redenen niet voor 150% – zoals bij NOW 1.0 – maar voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd.

Geen dividend en bonus

Een bedrijf of concern mag bij een beroep op de NOW 2.0 geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen over 2020. Dit moet u bij aanvang verklaren. Dergelijke handelingen mogen niet worden verricht over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Het gaat dus niet om dividend, bonussen en aandelen over 2019. Het betreft ook alleen de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie en niet aan het overige personeel dat variabel wordt beloond.

Scholing

Voor de NOW 2.0 geldt voor u een inspanningsverplichting om uw werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. U kunt hieraan voldoen door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen via bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds).

Aanvraag en betaling

Het UWV voert de NOW 1.0 sinds 6 april 2020 uit en betaalt voorschotten uit. U kunt nog tot en met 5 juni 2020 een aanvraag voor de NOW 1.0 indienen. De aanvraag voor de NOW 2.0 kunt u indienen vanaf 6 juli a.s. met een formulier dat het UWV via www.uwv.nl beschikbaar stelt. Daarbij dient u de procentuele verwachte omzetdaling te vermelden, het loonheffingennummer en de aaneengesloten 3-maandsperiode waarover u de omzetdaling verwacht. En ook het rekeningnummer waarop u betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt. Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit, te betalen in drie termijnen.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient u vaststelling van de subsidie aan te vragen. Is er een accountantsverklaring vereist, dan is deze termijn 38 weken. Vervolgens zal het UWV binnen 52 weken een eindafrekening doen. Bij de afrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Fiscaal

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Fiscaal

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Fiscaal