Actueel
Agro
Gepubliceerd op 3 juni 2020

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2020

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2020

Jaarlijks worden de hoogste toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Onlangs zijn de pachtprijzen gepubliceerd, welke op 1 juli 2020 van kracht worden.

Los bouw- en grasland

De pachtnormen voor los bouw- en grasland zijn geba­seerd op de bedrijfsresultaten van grote en middel­grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2014 tot en met 2018. De pachtnormen 2020 zijn in twaalf van de veertien pachtprijsgebieden lager dan de pachtnormen 2019.

In de gebieden met veel melkveehouderij (Noordelijk weidegebied, Oostelijk veehouderijgebied, Hollands/Utrechts weidegebied en Zuidelijk veehouderijgebied) ligt de daling tussen 10% en 17%.

In de gebieden met veel akkerbouw loopt de verandering van de pachtnormen uiteen van een daling met 22% in de Veenkoloniën en Oldambt, tot een stijging met 12% in de IJsselmeerpolders en 20% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied.

In de berekende grondbeloning op basis van een voortschrijdend vijfjaarsgemiddelde is een goed inkomensjaar voor de melkveehouderij (2013) vervangen door een matig inkomensjaar (2018). Voor de akkerbouw is het jaar 2013 met een gemiddeld inkomen afgevallen, terwijl het inkomen in het bijkomende inkomensjaar (2018) ruim boven het langjarig gemiddelde zat.

Los tuinland

De regionorm voor los tuinland in Westelijk Holland stijgt met 16% naar € 3.633 per hectare, in de rest van Nederland stijgt met 9% naar € 2.646 per hectare. De regionormen zijn gestegen, doordat het inkomen in het jaar dat erbij is gekomen (2018) veel hoger lag dan in het jaar dat is afgevallen (2013).  

Agrarische bedrijfsgebouwen

De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten worden verhoogd met 2,19%, gelijk aan de gemiddelde bouwkostenindex over de periode 2015-2019.

Agrarische woningen

De maximale pachtverhoging voor agrarische wonin­gen met pachtovereenkomsten van voor 1 september 2007 bedraagt 5,1%. De hoogst toelaatbare pacht­prijs voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten aangegaan op of na 1 september 2007, wordt verhoogd met 2,6% (inflatiepercentage over 2019).

Aanpassing pachtprijzen

De regionormen en veranderpercentages zijn van toepassing op reguliere pacht, geliberaliseerde pacht langer dan zes jaar en andere pachtvormen waarvoor pachtprijsbescherming geldt. De verpachter kan de nieuwe pachtprijs met ingang van het eerstvolgende pachtjaar na 1 juli in rekening brengen.  

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro