Actueel
Agro
Gepubliceerd op 24 december 2020

Zorgplicht overheid voor legalisering PAS-melders en meldingsvrije bedrijven

De Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering (Stikstofwet) is aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wet stelt doelen voor de vermindering van de stikstofbelasting in natuurgebieden. Daarbij heeft de Kamer een amendement aangenomen over de legalisering van de PAS-melders en de activiteiten waarvoor geen meldingsplicht gold. De verwachting is dat de Eerste Kamer de wet komend voorjaar behandeld. Het amendement bepaalt dat de minister van LNV en de provincies de wettelijke opdracht krijgen om tezamen zorg te dragen voor het legaliseren van ‘projecten’ (activiteiten) waarvoor ten tijde van het programma aanpak stikstof 2015-2021 (PAS) geen natuurvergunning nodig was vanwege hun geringe stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Bij de legalisering gaat het om alle activiteiten die destijds vielen onder de vrijstelling van de vergunningplicht voor projecten die ten hoogste een depositie van 1 mol/ha/jaar op voor stikstofgevoelige typen habitats of habitats van soorten veroorzaakten. Dit zijn niet alleen de activiteiten waarvoor PAS-meldingen zijn ingediend, maar ook de activiteiten waarvoor geen meldingsplicht gold (depositie minder dan de drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jaar). In alle gevallen betreft het volgens het amendement situaties waarin initiatiefnemers te goeder trouw hebben gehandeld. Dat zou (kunnen) betekenen dat de overheid bedrijven die geen PAS-melding hebben gedaan, maar hier wel onder vielen, niet zal legaliseren.  

LKV ook na bedrijfsovergang toe te passen

Gepubliceerd op
28 mei 2024
Agro

Werkgever kon gezonde lunchmaaltijden onbelast verstrekken

Gepubliceerd op
27 mei 2024
Agro

Verliezen na aandeelhouderswijziging niet meer aftrekbaar

Gepubliceerd op
26 mei 2024
Agro