Actueel
Agro
Gepubliceerd op 7 december 2020

Aanscherping meldplicht sterfte pluimvee

Het moment waarop melding moet worden gedaan van verhoogde sterfte in een koppel leghennen, vermeerderingsdieren of vleeskuikens is aangepast in verband met de uitbraak van vogelgriep. Er gold voorheen een verplichting tot melden door de houder aan de minister indien bij dieren die ouder zijn dan tien dagen, er op twee achtereenvolgende dagen zoveel dieren sterven dat het aantal dode dieren groter is dan drie maal de gemiddelde sterfte per dag van het betreffende koppel. Het gemiddelde werd bepaald door het totale sterftecijfer van het koppel te delen door het aantal dagen dat is verstreken sinds de opzet van de koppel. Het gemiddelde sterftecijfer moet nu worden bepaald aan de hand van een voorafgaande hele week die is verstreken. Dit betekent dat het gemiddelde sterftecijfer wordt berekend door het aantal gestorven kippen in een week te delen door zeven dagen. De verplichting tot melden geldt dus indien er op twee achtereenvolgende dagen telkens sprake is van een hogere sterfte dan het weekgemiddelde.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro