Actueel
Agro
Gepubliceerd op 10 juli 2019

Antibioticagebruik in tien jaar met 64% afgenomen

Het antibioticagebruik in de veehouderij is volgens de jaarrapportage over 2018 van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) ten opzichte van het referentiejaar 2009 met 63,8% afgenomen. Tussen 2009 en 2018 bedraagt de daling in de kalversector 44%, in de melkveehouderij 47%, in de varkenshouderij 58% en in de vleeskuikensectorij 68%. Ook de kalkoensector laat een sterk dalende trend zien.

Het antibioticagebruik is in 2018 gemiddeld genomen licht gedaald, maar bevindt zich volgens de SDa feitelijk al enige jaren nagenoeg op hetzelfde niveau.

Het merendeel van de bedrijven is in staat gebleken het gebruik over een langere periode binnen de gestelde streefwaarde te houden. Maar het aantal bedrijven met een relatief hoog antibioticagebruik is niet substantieel afgenomen. De SDa stelt dat op deze bedrijven het risico op het ontstaan van antibioticaresistentie het grootst is en dat tevens hier de grootste stappen te maken zijn om het antibioticagebruik te reduceren. De SDa dringt erop aan het beleid specifiek op deze bedrijven te richten.

De Minister van LNV onderschrijft de constateringen van de SDa. Ze is positief over de daling van het gebruik, maar ziet ook dat er nog een flinke opgave ligt voor reductie van het gebruik op de hoog-gebruikende bedrijven. Blijvende aandacht van sectoren en dierenartsen is vereist om deze bedrijven concreet te helpen om hun antibioticagebruik te verlagen. Dit vergt een maatwerk aanpak per sector. De minister is met de verschillende sectoren in gesprek over deze aanpak en maakt met hen afspraken over sectorspecifieke reductiedoelstellingen voor de vermindering van het aantal hoog-gebruikende bedrijven.

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro