Actueel
Agro
Gepubliceerd op 7 mei 2019

Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Het concept van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is gepubliceerd en ligt gedurende de maand mei ter inzage. De definitieve regeling wordt naar verwachting in juni bekendgemaakt. De openstelling van de regeling zal naar verwachting per 15 augustus 2019 zijn, gedurende zes weken.

Doelgroep

Varkenshouders en gemengde bedrijven met een varkenstak die gelegen zijn in concentratiegebied Zuid of Oost (delen van de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Utrecht), die hun bedrijf of een locatie van een bedrijf willen beëindigen en die geuroverlast veroorzaken op woningen in een straal van 1.000 meter rond de varkenshouderijlocatie, kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. De varkenshouderij moet daadwerkelijk hebben geproduceerd en de laatste vijf jaar vóór de sluiting onafgebroken zijn gebruikt. Deelnemers aan de zogenaamde stoppersregeling van het Actieplan Ammoniak Veehouderij (gedoogstoppers) kunnen niet deelnemen aan de Srv.

Rangschikking aanvragen op geurscore

Aanvragen worden gerangschikt op de mate van geurbelasting op woningen in een straal van 1.000 meter rond de veehouderijlocatie, uitgedrukt in een zogenaamde geurscore. Varkenshouderijlocaties die de hoogste geurscore hebben, komen als eerste in aanmerking voor de subsidie. De varkenshouderijlocatie moet ten minste een bepaalde geurscore (drempelwaarde) hebben.

Definitieve en onherroepelijke beëindiging

Deelnemers aan de regeling moeten hun bedrijf of locatie definitief en onherroepelijk beëindigen. Dit houdt in dat de omgevingsvergunning ingetrokken moet worden, de bestemming van de locatie gewijzigd moet worden en de gebouwen gesloopt moeten worden. Een deelnemer mag geen varkens houden op een andere locatie dan waar hij ten tijde van de aanvraag reeds een varkenshouderijlocatie heeft.

Subsidie

De subsidie bestaat uit twee componenten:

  • Een marktconforme vergoeding voor de in te leveren varkensrechten. Om zo min mogelijk marktverstoring te veroorzaken, wordt de hoogte hiervan pas enkele dagen voorafgaande aan de openstelling vastgesteld op basis van de dan geldende marktprijs.
  • Een vergoeding voor het waardeverlies van de varkensstallen. Deze bedraagt 65% van de gecorrigeerde vervangingswaarde.

Gecorrigeerde vervangingswaarde

De vervangingswaarde is voor zowel vleesvarkens- als zeugenstallen vastgesteld op € 470 per m2 . In het kader van de Srv wordt uitgegaan van een actuele verkoopwaarde van 20% van de vervangingswaarde na de fiscale afschrijvingstermijn van 40 jaar. Het ministerie heeft een tabel opgesteld aan de hand waarvan men zelf kan berekenen hoe hoog de gecorrigeerde vervangingswaarde bij een bepaalde leeftijd van de stal is. Bij de berekening van het aantal m2 wordt uitgegaan van de buitenmaten van het gebouw.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Agro

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Agro

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Agro