Actueel
Agro
Gepubliceerd op 23 juni 2020

Derogatie 2020 en 2021 goedgekeurd

Op 22 juni 2020 heeft het Nitraatcomité ingestemd met een verlenging van derogatie van de Nitraatrichtlijn voor de jaren 2020 en 2021. De afgifte van de definitieve derogatiebeschikking door de Europese Commissie (EC) zal naar verwachting nog een aantal weken duren. Na afgifte van deze beschikking zullen de bepalingen worden geïmplementeerd in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Daarna kan men zich aanmelden voor derogatie. Voorwaarden in grote lijnen gelijk De verlengingsbeschikking zal in grote lijnen overeenkomen met de derogatiebeschikking die gold tot en met 31 december 2019. Het gaat dan om de volgende voorwaarden:

minimaal 80% grasland; 230 kg stikstof uit dierlijke mest in het centrale en zuidelijke zandgebied en in het lössgebied, 250 kg in andere delen van Nederland; derogatie geldt alleen voor graasdiermest; gebruik fosfaatkunstmest niet toegestaan; vergunningplicht blijft; korting op stikstofgebruiksnorm van 50 kg per ha bij graslandvernieuwing na 31 mei op zand- en lössgronden; korting op stikstofgebruiksnorm van 65 kg per ha als gras gescheurd wordt voor maïs op zand- en lössgronden; opstellen bemestingsplan en tijdige indiening opgave aanvullende gegevens.

Nieuwe voorwaarden In de derogatiebeschikking worden verplichtingen opgenomen ter vermindering van ammoniakemissie bij mestaanwending. Deze komen volgens de minister van LNV overeen met reeds bestaande verplichtingen in de Nederlandse regelgeving. Wel nieuw is dat de EC de voorwaarde stelt dat bij toepassing van de sleepvoetbemester op klei- en veengronden mest alleen mag worden aangewend wanneer de buitentemperatuur 20 0 C of lager is. Niet duidelijk is of deze voorwaarde dit jaar al in gaat (volgens website RVO pas in 2021). Bedrijven die deelnemen aan de Vrijstelingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest 2019-2023 voldoen niet aan de voorwaarden zoals die worden opgenomen in de nieuwe derogatiebeschikking en kunnen dus geen gebruik meer maken van derogatie. 2020 wordt daarbij een overgangsjaar: bedrijven kunnen in dit jaar én de vrijstellingsregeling én derogatie toepassen. Vanaf 2021 zal men een keuze moeten maken tussen ofwel deelname aan derogatie ofwel aan de vrijstellingsregeling.

Beperkt overgangsrecht volstaat voor inkorting 30%-regeling

Gepubliceerd op
14 april 2024
Agro

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Gepubliceerd op
10 april 2024
Agro

Regelgeving scheuren grasland

Gepubliceerd op
10 april 2024
Actueel
Agro