Actueel
Agro
Gepubliceerd op 11 oktober 2023

GLB-projectsubsidie demonstratiebedrijf duurzame landbouw

Agrarische bedrijven die al voor het grootste gedeelte overgeschakeld zijn op duurzame landbouw en hun kennis en ervaring willen delen met andere landbouwers, kunnen tot en met 15 november 2023 bij RVO subsidie aanvragen als demonstratiebedrijf. Voor welke categorieën? Er is subsidie mogelijk voor de volgende categorieën:

  • een landbouwer die kennisoverdracht en voorlichting aanbiedt als demonstratiebedrijf;
  • een landbouwer die samen met maximaal twee andere landbouwers een demonstratiebedrijf wil zijn;
  • een niet-landbouwonderneming die als penvoerder een aanvraag doet voor maximaal drie landbouwers. Deze landbouwers willen allemaal met hun bedrijf een demonstratiebedrijf zijn.

Budget, hoogte subsidie en rangschikking aanvragen

Het budget bedraagt € 3.750.000. Per demonstratiebedrijf kan minimaal € 75.000 en maximaal € 120.000 verkregen worden. In een demonstratieproject kunnen drie bedrijven samenwerken, die dus maximaal € 360.000 kunnen ontvangen. Voor deze openstelling geldt een subsidiepercentage van 100%. Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van rangschikking van de aanvragen op basis van een aantal criteria.

Voorwaarden

Het bedrijf dat subsidie ontvangt, is een duurzaam landbouwbedrijf. Het houdt zich in elk geval bezig met de emissiereductie van stikstof. Verder moet het zich bezighouden met minimaal vijf van de volgende onderwerpen:

  • emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen en toepassing van geïntegreerde gewasbescherming;
  • emissiereductie van broeikasgassen;
  • emissiereductie van nitraat en andere meststoffen; vergroten biodiversiteit;
  • versterken duurzaam bodembeheer;
  • verhogen aandeel circulair veevoergebruik; verbeteren dierenwelzijn en -gezondheid.

Daarnaast moeten gekwalificeerde en opgeleide personen ingezet worden voor de kennisoverdracht.

Geen subsidie

Er kan geen subsidie verkregen worden als het bedrijf gewasbeschermingsmiddelen, diervoeders, landbouwmechanisatieproducten of meststoffen verkoopt. Evenmin als het bedrijf in een groep verbonden is aan een bedrijf dat dergelijke producten verkoopt.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro