Actueel
Agro
Gepubliceerd op 15 juli 2021

Investeringsfonds Duurzame Landbouw van start

De minister van LNV heeft vorig jaar het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw aangekondigd. Met dit programma wil zij agrarische ondernemers stimuleren versneld om te schakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering. Eén van de onderdelen van dit programma is het Investeringsfonds, dat onlangs van start is gegaan met een pilot. Het fonds moet agrarische ondernemers ondersteunen bij de financiering van investeringen die worden gedaan ten behoeve van de omschakeling. Het pilot-fonds start met een vermogen van € 9 miljoen. Uit het pilot-fonds zullen door het Nationaal Groenfonds achtergestelde leningen worden verstrekt aan agrariërs die willen omschakelen. De achtergestelde lening bedraagt maximaal € 400.000 en zal altijd gepaard gaan met een deel private cofinanciering (bijvoorbeeld door de bank, crowdfunding of familielening). De leningen worden verstrekt onder gunstige voorwaarden (rente, looptijd en aflossingsritme). Agrariërs die hiervoor in aanmerking willen komen zullen een integraal bedrijfsplan moeten indienen bij het Groenfonds waarin duidelijk wordt met investeringen en maatregelen de ondernemer bijdraagt aan de doelstellingen van het fonds.

Het fonds is gericht op de volgende acht doelen:

  • reductie van stikstofemissie
  • reductie van gebruik gewasbeschermingsmiddelen
  • emissiereductie van broeikasgassen
  • emissiereductie nitraat
  • vergroting biodiversiteit
  • versterking duurzaam bodembeheer
  • circulair veevoergebruik
  • verbetering dierenwelzijn/diergezondheid

In het bedrijfsplan dient de ondernemer te onderbouwen dat hij/zij op minimaal vijf van deze acht doelen een bijdrage levert, waaronder in ieder geval op het doel ‘reductie van stikstofemissie’. Een onafhankelijke beoordelingscommissie zal het plan inhoudelijk beoordelen. Informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure is te vinden bij het Nationaal Groenfonds. De pilot staat in principe tot en met juni 2022 open, maar zal eerder aflopen indien het fondsvermogen reeds eerder is uitgeput. Later dit jaar zullen de andere drie onderdelen van het Omschakelprogramma worden opgesteld: werkkapitaalregeling voor bedrijven die bezig zijn met omschakeling (verwachting 1 september), subsidieregeling voor bedrijfsplannen (1 november) en subsidieregeling voor demonstratiebedrijven (1 november).

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro