Actueel
Agro
Gepubliceerd op 9 juni 2022

Landschapselementen in het nieuwe GLB

In het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat ook niet-productieve grond – waaronder landschapselementen, zoals houtopstanden en sloten – een belangrijke rol spelen, namelijk:

  • Deze grond kan meetellen voor de basispremie;
  • Eén van de conditionaliteiten (voorwaarden voor de basispremie) is dat minimaal 4% van het bouwland niet-productief gelaten moet worden (GLMC8). Hiervoor kunnen landschapselementen gebruikt worden;
  • Landschapselementen kunnen meetellen voor de te behalen punten en de waardering via de ecoregeling.

Het gaat daarbij om landschapselementen die liggen op of grenzen aan de bij het bedrijf in gebruik zijnde landbouwgrond en waarover de landbouwer beheer heeft. Van beheer is sprake indien de landbouwer een geldige gebruikstitel (bijv. eigendom, huur, pacht) heeft, toestemming heeft het element op te geven in de Gecombineerde opgave en zeggenschap heeft over het element. Dit geldt bijvoorbeeld als de landbouwer bepaalt welk onderhoud wordt uitgevoerd en op welk moment. De bij het bedrijf in gebruik zijnde landschapselementen moeten opgenomen worden in de perceelsregistratie. RVO is bezig hiervoor een aparte ‘kaartlaag’ te ontwikkelen.

Het is de bedoeling dat de landschapselementen vanaf 1 oktober 2022 overgenomen/aangeklikt kunnen worden vanuit deze kaartlaag. Men hoeft dus deze elementen dus niet zelf in te tekenen, maar hooguit de grens ervan aan te geven (als het landschapselement verder doorloopt dan het perceel lang is).

Gezien de belangrijke rol die landschapselementen gaan spelen, is het raadzaam tijdig te inventariseren welke elementen gebruikt kunnen worden en deze zodra dit mogelijk is in te tekenen.

Ongerealiseerde waardestijging vastgoed belast in box 3

Gepubliceerd op
16 juni 2024
Agro

Beloning meewerkende kinderen

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Actueel
Agro

Actueel houden perceelregistratie verplicht

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Agro