Actueel
Agro
Gepubliceerd op 11 november 2021

Leg referentiesituatie natuurvergunning vast

Voor het aanvragen van natuurvergunningen is de re­ferentiesituatie van groot belang. Vaak is dat de situ­atie in 1994. In een aantal gevallen is er geen vergun­ning nodig, omdat er sprake is van intern salderen (huidige ammoniakemissie is niet hoger dan in de re­ferentiesituatie). Het is wel belangrijk om in de admini­stratie gegevens vast te leggen over de referentiesi­tuatie, zoals tekeningen van de stallen en het aantal stalplaatsen.

Verleende hinderwet- of milieuvergunnin­gen of meldingen wet milieubeheer zijn vaak wel op te vragen bij de gemeente of omgevingsdienst, maar te­ke­ningen (met aantal stalplaatsen) ontbreken nogal eens. Door gegevens vast te leggen staat men sterker bij latere discussies.  

Fiscus gaat lichtvaardig om met waarheid: € 80.000 PKV

Gepubliceerd op
22 april 2024
Agro

Geen belastingrente over periode na spontaan betalen aanslag

Gepubliceerd op
21 april 2024
Agro

Openstelling subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s vanaf 23 april 2024

Gepubliceerd op
21 april 2024
Agro