Actueel
Agro
Gepubliceerd op 12 oktober 2022

Nieuw GLB: tijdslijn

Nederland heeft op 30 september 2022 een informeel akkoord bereikt met de Europese Commissie over het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de jaren 2023-2027. De formele goedkeuring door het College van Commissarissen wordt eind november verwacht Gezien het late moment van besluitvorming is de eerder geschetste tijdslijn niet haalbaar. In dit artikel wordt ingegaan op het verdere tijdspad. Aanmelding De aanmelding voor deelname aan het GLB was vanaf december voorzien, maar deze aanmelding (voor basisbetaling en ecoregeling) zal voor het jaar 2023 eenmalig van 1 maart tot 15 mei plaatsvinden via de Gecombineerde opgave. ANLb Voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) wordt de beschikkingsperiode verruimd en afgestemd op de aanmelding voor de ecoregeling. De provincies nemen hierover nog een besluit in overleg met de collectieven. Simulatietool De definitieve simulatietool zal niet eerder dan begin februari 2023 uitgeleverd worden. Begin november zal er een basisversie van deze tool beschikbaar zijn, maar deze bevat nog geen koppeling met de eigen bedrijfssituatie (o.a. bufferstroken en landschapselementen) en ook zijn hierin recente wijzigingen van het NSP nog slechts beperkt verwerkt. Tot begin februari zullen steeds nieuwe versies beschikbaar gesteld worden. Intekenen landschapselementen Landschapselementen kunnen in aanmerking komen voor de basisinkomenssteun en via de ecoregeling voor een vergoeding voor beheer. Daarvoor wordt een landschapskaart in gebruik genomen. De verwachting is dat deze vanaf februari gebruikt kan worden. Dit vraagt een extra administratieve handeling van de aanvragers, welke volgens RVO voor een gemiddeld bedrijf circa 14 uur vraagt. Uitbetaling De aanpassing van de tijdslijn zorgt er volgens de minister van LNV voor dat controles later kunnen starten. Het huidige niveau van 95% tijdige betalingen in december zal daarom substantieel lager zijn.

Achteraf opgestelde kilometeradministratie voldoet niet

Gepubliceerd op
23 juni 2024
Agro

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro