Actueel
Agro
Gepubliceerd op 13 juni 2023

Openstelling vrijwillige beindigingsregelingen veehouderij op 3 juli

Op 3 juli 2023 worden twee vrijwillige beëindigingsregelingen voor de veehouderij opengesteld, namelijk:

De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) voor melk-, pluimvee- en varkensbedrijven met een stikstofdepositie die ten minste gelijk is aan de drempelwaarde die voor het desbetreffende Natura 2000-gebied geldt. Openstelling: 3 juli t/m 3 december 2023. De Lbv+-regeling voor piekbelasters. Openstelling: 3 juli 2023 t/m 5 april 2024.

Piekbelaster De Lbv+-regeling is alleen bedoeld voor piekbelasters. Of hiervan sprake is, wordt bepaald door de omvang van de veestapel, de afstand tot het Natura 2000-ge­bied en de omvang van dit gebied. Hiervoor is een rekentool beschikbaar gesteld, namelijk AERIUS Check. De stikstofdepositie van de bedrijfslocatie moet op overbelaste Natura 2000-gebieden moet minimaal 2.500 mol stikstof per jaar bedragen. Vergoeding Er wordt een vergoeding verstrekt voor de waarde van de stal en de in te leveren fosfaat-, pluimvee- of var­kensrechten. De waarde van de stal is afhankelijk van de staloppervlakte, de leeftijd van de stal en de vast­gestelde forfaitaire vervangingswaarde. De waarde van de productierechten wordt direct voorafgaand aan de openstelling van de regelingen door de minister vastgesteld op basis van de dan geldende markt­waarde. Bij de Lbv-regeling bedraagt de vergoeding 100%, bij de Lbv+-regeling 120%, Bij de Lbv+-regeling ontvangt de aanvrager daarnaast een sloopvergoe­ding van € 45 per m2 dierenverblijf. Beroepsverbod Deelnemers aan beide regelingen krijgen te maken met een beroepsverbod. Dit houdt in dat de deelnemer niet op een andere locatie in de EU soortgelijke vee­houderij-activiteiten mag uitoefenen, behalve als hij  deze locatie ten tijde van de subsidieaanvraag al had. De instelling van het beroepsverbod heeft te maken met de staatssteunregels, waaraan de Europese Com­missie de regelingen heeft getoetst. Rangschikking aanvragen Een belangrijk verschil tussen beide regelingen is dat bij de Lbv-regeling de aanvragen in de gehele open­stellingsperiode worden gerangschikt op basis van de bijdrage aan de stikstofdepositie van de desbetreffen­de locatie, afgezet tegen de hoogte van het subsidie­bedrag. Bij de Lbv+-regeling daarentegen worden de aanvragen gerangschikt op volgorde van binnenkomst. Dat betekent dat de aanmelding direct op de eerste dag van de openstellingsperiode zal moe­ten plaatsvinden. Dit vergt een tijdige voorberei­ding van de aanvraag. Fiscale aspecten De ontvangen subsidie behoort tot de winst voor de in­komsten- of vennootschapsbelasting. De regelingen worden aangemerkt als overheidsingrijpen, wat onder andere betekent dat voor toepassing van de herinves­teringsreserve soepeler regels gelden. De subsidie is vrijgesteld voor de heffing van omzetbelasting.

Ongerealiseerde waardestijging vastgoed belast in box 3

Gepubliceerd op
16 juni 2024
Agro

Beloning meewerkende kinderen

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Actueel
Agro

Actueel houden perceelregistratie verplicht

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Agro