Actueel
Agro
Gepubliceerd op 14 november 2019

Stikstofmaatregelen voor de korte termijn

De problematiek rond stikstof heeft verstrekkende consequenties voor de natuur en alle sectoren in de maatschappij. Het kabinet neemt drie maatregelen waarvan uit berekeningen van het RIVM blijkt dat deze op zeer korte termijn in te voeren zijn en op korte termijn leiden tot een daling van de stikstofdepositie.

Maatregelen

Het kabinet neemt voor de korte termijn de volgende maatregelen (tussen haakjes verwachte stikstofreductie):

  • Invoering snelheidsverlaging overdag op autosnelwegen (1,2 mol/ha/jaar);
  • Ammoniakreductie via voermaatregelen (3,6 mol/ha/jaar);
  • Reductie stikstofdepositie door de bestaande saneringsregeling in de varkenshouderij (2,8 mol/ha/jaar).

Toelichting voermaatregelen

Door doelvoorschriften te geven inzake voer en voeding kan volgens het kabinet gestuurd worden op minder eiwit in het veevoer, waarmee de stikstofdepositie vanuit de veehouderij vermindert. Dit mag niet leiden tot negatieve effecten op de gezondheid en welzijn van het dier, op andere emissies en op de volksgezondheid. De kosten van een voermaatregel zijn afhankelijk van de nadere uitwerking en invulling van deze maatregel en zullen in beeld worden gebracht. Het kabinet neemt maatregelen waardoor het voor boeren aantrekkelijk is om hiermee aan de slag te gaan. Hierbij zullen de plannen van de sector worden betrokken.

Nieuwe maatregelen in december

Het kabinet komt in december met een nieuw pakket maatregelen, waarbij de ambitie is om tot een generieke drempelwaarde te komen. Zij wil daarmee ruimte bieden aan projecten en activiteiten die van belang zijn voor de nationale veiligheid, landbouw, klimaatadaptatie, infrastructuur en energietransitie, maar ook voor de werkgelegenheid. Hiervoor is nodig dat alle sectoren, nu en in de toekomst, een bijdrage leveren aan het reduceren van de stikstofdepositie. In dit pakket wordt in ieder geval bezien welke bijdrage het verduurzamen van het wagenpark kan leveren via een sloop- en vervangingsregeling.

 

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Agro

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Agro

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Agro