Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 6 april 2022

Tweede aanvraagronde Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg

Verzorgt u een praktijk- of werkleerplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Kijk of u gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. Alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden komt in aanmerking voor deze subsidie.

U helpt hiermee de directe en duurzame inzetbaarheid van werkenden of werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Werkzoekende

Een werkzoekende is iemand die staat ingeschreven als werkzoekend bij het UWV. Iedereen met een uitkering van de gemeente of het UWV die kan werken, is ingeschreven als werkzoekende. Ook mensen zonder uitkering kunnen zich inschrijven als werkzoekende. Als zij hulp nodig hebben bij het vinden van werk, dan kunnen ze terecht bij de gemeente.

Heeft u als werkgever contact met de gemeente, het UWV, of een organisatie die namens de gemeente of UWV werkt om iemand weer aan het werk te helpen? Dan gaat het altijd over een werkzoekende.

Werkende die werkloos dreigt te worden

Een werkende die werkloos dreigt te worden is iemand wiens dienstbetrekking zeer waarschijnlijk niet voortgezet kan worden. Dit kan gebeuren door aankomend ontslag, het aflopen van een tijdelijk contract, omdat de functie komt te vervallen of doordat andere eisen aan de functie gesteld worden.

Budget

Van 2021 tot en met 2023 stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) subsidie beschikbaar. Het totale beschikbare budget is € 25,5 miljoen.

Er zijn 5 aanvraagrondes. Per aanvraagronde is een budget van € 4,5 miljoen beschikbaar met uitzondering van de tweede aanvraagronde. Voor de tweede aanvraagronde is € 7,5 miljoen beschikbaar.

De duur van de opleiding waarvoor een erkend leerbedrijf een vergoeding kan ontvangen is maximaal 40 weken vanaf de startdatum die is opgenomen in de praktijkovereenkomst. Voor het realiseren van een praktijkleerplaats van 40 weken kunt u een vergoeding krijgen van maximaal € 2.700.

Duurt de praktijkplaats korter dan 40 weken of is er minder dan 40 weken begeleid? Dan stellen we de hoogte van de subsidie naar verhouding bij.

RVO neemt per aanvraagronde alle op tijd ingediende volledige aanvragen in behandeling. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget verdelen we het budget evenredig over de ingediende aanvragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Lees meer over de voorwaarden.

Eerstvolgende aanvraagronde

De eerstvolgende aanvraagronde start op 1 juni 2022 om 09.00 en sluit op 30 juni 2022 om 17:00.

U vraagt de subsidie aan binnen een jaar na afloop van de praktijkplaats.

Duurt de praktijkplaats langer dan 40 weken? Over de weken die liggen na de eerste 40 aaneengesloten weken van de praktijkplaats ontvangt u geen subsidie. U kunt uw aanvraag in dat geval indienen na afloop van de eerste 40 weken, ongeacht of de opleiding al is afgerond.

Bron: RVO

Ongerealiseerde waardestijging vastgoed belast in box 3

Gepubliceerd op
16 juni 2024
Fiscaal

Beloning meewerkende kinderen

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Actueel
Fiscaal

Actueel houden perceelregistratie verplicht

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Fiscaal