Actueel
Agro
Gepubliceerd op 30 september 2021

Uitstel inzaaien vanggewas na mais

De minister van LNV heeft besloten de uiterste inzaaidatum van een vanggewas na maïs op zand- en lössgrond voor dit jaar te verschuiven naar 31 oktober onder de voorwaarde dat het vanggewas binnen drie etmalen na de maïsoogst wordt ingezaaid. Gezien het natte en koude voorjaar en de natte zomer is maïs op vele plekken in het land dit jaar minder ver afgerijpt dan gewenst. Daardoor is het voor veel bedrijven niet mogelijk de maïs voor 1 oktober te oogsten. Consequenties niet tijdig inzaaien vanggewas In haar afweging heeft de minister meegenomen dat het niet tijdig kunnen voldoen aan de datum van 1 oktober ook in de handhaving grote gevolgen kan inhouden voor individuele ondernemers. Ten eerste valt deze overtreding onder het strafrecht. Ook zal bij een overtreding een randvoorwaardenkorting op GLB-subsidies worden opgelegd. Tot slot wordt bij een overtreding niet voldaan aan de derogatievoorwaarden, waardoor derogatie zou vervallen voor het huidige en het komende jaar. Mengsel van vanggewassen De ondernemer mag ook een mengsel van verschillende gewassen als vanggewas telen. Het mengsel moet dan wel voor minimaal twee derde bestaan uit een of meer vanggewassen welke zijn toegestaan op basis van de Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen. Wintergraan als vanggewas Verder bestaat de gebruikelijke mogelijkheid om uiterlijk 31 oktober een wintergraan (spelt, triticale, winterrogge, wintergerst of wintertarwe) in te zaaien welke in het volgende jaar als hoofdteelt blijft staan. Hogere korting stikstofgebruiksnorm De minister vindt dat de waterkwaliteit in Nederland blijft vragen om maatregelen. Het uitstel zal niet bijdragen aan het verkrijgen van derogatie voor de komende jaren. Daarom acht zij het noodzakelijk de korting op de stikstofgebruiksnorm voor maïs, die wordt toegepast na het scheuren van grasland op zand- en lössgronden, verder te verhogen. Toekomst Naar de toekomst toe geeft de minister aan dat het niet tijdig hebben ingezaaid van een vanggewas stevige juridische consequenties kan hebben. Ook wanneer de maïs niet voldoende is afgerijpt naar inschatting van de boer. De boer zal hierop inspelen met de keuze van het maïsras.

Fiscus gaat lichtvaardig om met waarheid: € 80.000 PKV

Gepubliceerd op
22 april 2024
Agro

Geen belastingrente over periode na spontaan betalen aanslag

Gepubliceerd op
21 april 2024
Agro

Openstelling subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s vanaf 23 april 2024

Gepubliceerd op
21 april 2024
Agro