Actueel
Agro
Gepubliceerd op 9 september 2020

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Daarbij is het belangrijk de termijnen goed in de gaten te houden.

Mogelijkheden

Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen:

Onderzaai van gras kort na het zaaien van de maïs. Direct aansluitend aan de teelt van maïs en uiterlijk op 1 oktober een vanggewas telen.

Toegestane vanggewassen:

 • gras,telt® - Vanggewas
 • winterrogge,
 • bladkool,
 • bladrammenas,
 • wintertarwe,
 • wintergerst,
 • triticale
 • en Japanse haver.

Voor alle biologisch geteelde maïs en voor op gangba­re wijze geteelde suikermaïs, CCM, korrelmaïs en MKS geldt dat het vanggewas direct aansluitend en uiterlijk 31 oktober moet worden geteeld.

De toegestane vanggewassen zijn:

 • spelt,
 • triticale,
 • wintergerst,
 • winterrogge
 • en wintertarwe.

Uiterlijk 31 oktober een wintergraan (spelt, triticale, wintertarwe, winterrogge of wintergerst) inzaaien, welke het volgende jaar als hoofdteelt wordt inge­zet. Dit moet uiterlijk 1 oktober gemeld worden bij RVO.nl. In dit geval hoeft de inzaai niet direct aan­sluitend plaats te vinden. Wintergraan dat als hoofd­teelt wordt gebruikt, mag pas worden geoogst als de korrel deegrijp is.

Van welke soort maïs sprake is, zal niet afhangen van hoe de maïs is opgegeven in de Gecombineerde opgave, maar van de feitelijke situatie. Met “direct aansluitend” wordt volgens jurisprudentie aangeduid dat er onmiddellijk – dus zonder onderbreking – na de oogst van maïs een vanggewas dient te worden ingezaaid.

Gras als vanggewas

Wanneer gras is ingezaaid als vanggewas, mag dit ge­bruikt worden als veevoer door beweiding of maai­en. Men moet zich dan wel houden aan de regels voor het scheuren van grasland.

Mengsel van vanggewassen

Er mag een mengsel van verschillende gewassen als vanggewas geteeld worden. Het mengsel moet dan wel voor minimaal twee derde bestaan uit een of meer toegestane vanggewassen. Voorwaarde is dat het ingezaaide mengsel in het najaar tot ontwikkeling komt.

Vernietiging vanggewas

Het vanggewas mag in alle gevallen niet voor 1 februari worden vernietigd. Sancties Het niet voldoen aan de verplichting kan leiden tot een boete, automatische intrekking van derogatie en een randvoorwaardenkorting.

Neem contact op met accountantskantoor Onderweegs & De Groot

Wilt u graag wat meer informatie over de vanggewassen of wilt u graag eens sparren over uw onderneming? Neem dan contact op met een van onze accountants en adviseurs. Zij helpen u graag verder.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Agro

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Agro

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Agro