Actueel
Agro
Gepubliceerd op 14 februari 2024

Verplicht bemestingsplan niet-derogatiebedrijven

Volgens de derogatiebeschikking zijn alle bedrijven vanaf 2023 verplicht jaarlijks vóór het groeiseizoen een bemestingsplan op te stellen. In dit plan moeten de gewasrotatie op de landbouwgrond en het geplande gebruik van dierlijke mest en andere stikstof- en fosfaatbevattende meststoffen worden beschreven. Het plan is vormvrij en moet dit jaar vóór 15 maart gereed zijn. In de toelichting op de website van RVO staan echter een aantal eisen die veel verder gaan dan wat in de derogatiebeschikking staat. De geplande bemesting zou voor elk perceel apart moeten worden berekend en rekening moeten worden gehouden met de beginvoorraad, aanvoer, productie, afvoer en de eindvoorraad. Naar aanleiding van gestelde vragen heeft RVO nu geantwoord dat een bemestingsplan met een planning per gewas ook voldoet. Wel zal er onderscheid gemaakt moeten worden tussen grondsoorten, eventuele grondmonsters (niet verplicht), wel of niet ligging in NV-gebied of grondwaterbeschermingsgebied, rassen (denk aan aardappelen) of andere afwijkingen. Uiteindelijk zal er ook een berekening gemaakt moeten worden of de geplande bemesting past binnen de gebruiksnormen.

Fiscus gaat lichtvaardig om met waarheid: € 80.000 PKV

Gepubliceerd op
22 april 2024
Agro

Geen belastingrente over periode na spontaan betalen aanslag

Gepubliceerd op
21 april 2024
Agro

Openstelling subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s vanaf 23 april 2024

Gepubliceerd op
21 april 2024
Agro