Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 14 september 2022

Verwachte maatregelen rond de auto en het milieu

Naar verwachting presenteert het kabinet op Prinsjesdag in het Pakket Belastingplan 2023 een wijziging in de BPM en verschillende voorstellen met betrekking tot de energiebelastingen.

Vervallen van BPM-vrijstelling bestelauto’s voor ondernemers

Het kabinet wil deze vrijstelling van BPM (bij meer dan 10% zakelijk gebruik) met betrekking tot bestelauto’s die op naam van een ondernemer staan afschaffen. Het reguliere BPM-tarief voor bestelauto’s gaat dus ook gelden voor ondernemers. De vrijstelling voor emissievrije bestelauto’s blijft gehandhaafd. Momenteel vindt wel een nadere uitwerking plaats van de precieze vormgeving van deze maatregel.

Aanpassing tarief(structuur) energiebelasting

De regering wil de tariefstructuur van de energiebelasting minder degressief maken door de tarieven in de hogere verbruiksschijven gas en elektriciteit te verhogen. Een nadere uitwerking van deze maatregel moet nog plaatsvinden. Daarnaast staat voor de periode 2023-2028 een verhoging van de eerste schijf van de energiebelasting op gas op de planning. Het zal gaan om een verhoging van 5,23 cent/m3. Daarentegen zal een verlaging plaatsvinden van de eerste schijf energiebelasting op elektriciteit in de periode 2023-2028 5,23 cent/kWh.

Verhoging belastingvermindering energiebelasting

Per 2023 vindt een structurele verlaging plaats van het belastingdeel van de energierekening voor huishoudens via een verhoging van de belastingvermindering in de energiebelasting. De verhoging van de belastingvermindering zal naar verwachting € 27,47 (exclusief btw) per elektriciteitsaansluiting bedragen. De verhoging van de belastingvermindering hangt samen met de in het coalitieakkoord afgesproken bijmengverplichting voor groen gas.

Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie

De tarieven voor de Opslag duurzame Energie- en klimaattransitie (ODE) zijn momenteel tot en met 2022 wettelijk vastgelegd. Vanaf dit jaar is de ODE lastenneutraal ontkoppeld van de SDE++. Om de ontkoppeling lastenneutraal te laten plaatsvinden, zal nog een aanpassing plaatsvinden van de ODE-tarieven. Vervolgens zal per 2023 een verlaging plaatsvinden van de tweede en derde schijf van de Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie (ODE) op elektriciteit. Uiteindelijk moet de ODE worden geïntegreerd in de energiebelasting, waardoor in 20124 de formele afschaffing van de Wet ODE zal plaatsvinden.

Aanscherpen CO2-heffing industrie

De CO2-heffing industrie kent enkele dispensatierechten. Het aantal dispensatierechten hangt onder meer af van de reductiefactor. Het kabinet wil deze reductiefactor op twee punten aanpassen. Zo stelt het kabinet voor om het aantal dispensatierechten vanaf 1 januari 2023 geleidelijk extra te verminderen tot in totaal 4,85 Mton in 2030. Het gaat daarbij om 4 Mton minder dispensatierechten voor de industrie en 0,85 Mton minder dispensatierechten voor overige installaties. Verder stelt het kabinet voor om de reductiefactor te herijken voor nieuwe EU ETS-benchmarks. Deze herijking van de reductiefactor zorgt op zichzelf niet voor een wijziging van het totaal aantal uit te geven dispensatierechten. Om zowel de aanscherping als de herijking te realiseren wil het kabinet de reductiefactor voor het jaar 2023 vaststellen op 1,213. Ieder daaropvolgend kalenderjaar zal dan een afname met 0,078 plaatsvinden. Het tarief van de CO2-heffing industrie blijft vooralsnog ongewijzigd.

Verhoging vliegbelasting

Op grond van het coalitieakkoord stelt het kabinet voor om de vliegbelasting te verhogen. Het doel is om vanaf 2023 extra opbrengsten van € 400 miljoen te genereren. Gelijktijdig zal de overheid het vliegen op korte afstanden ontmoedigen. De vliegbelasting drukt namelijk relatief zwaarder op tickets voor deze bestemmingen. Aanvankelijk was het plan om het tarief van de vliegbelasting per vertrekkende passagier (transfer uitgezonderd) met ingang van 1 januari 2023 te verhogen naar € 28,58. Maar dit bedrag kan nog veranderen.

Bron: MvF 03-06-2022

Ongerealiseerde waardestijging vastgoed belast in box 3

Gepubliceerd op
16 juni 2024
Fiscaal

Beloning meewerkende kinderen

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Actueel
Fiscaal

Actueel houden perceelregistratie verplicht

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Fiscaal