Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 1 augustus 2023

Wijziging regeling STAP-budget

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wijziging van de Subsidieregeling STAP-budget gepubliceerd.

Er worden nog twee aanvraagtijdvakken voor STAP-budget opengesteld en het budget wordt beperkt tot OCW-erkende scholing, die arbeidsmarktgericht is en voldoet aan kwaliteitseisen. Deze wijziging zorgt ervoor dat het scholingsaanbod zich meer kan richten op cruciale sectoren.

OCW-erkende scholing Volledige opleidingen en onderdelen daarvan in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs die OCW-erkend zijn, komen in aanmerking voor subsidie. Om ervoor te zorgen dat deze onderdelen daadwerkelijk onderdeel zijn van de erkende opleidingen, zal de minister van SZW deze vooraf controleren voordat ze aan het scholingsregister worden toegevoegd. De eis dat scholing marktconform geprijsd moet zijn, komt te vervallen, omdat de meeste OCW-erkende scholing wordt gevolgd aan bekostigde instellingen waar een wettelijk tarief geldt. Het subsidieplafond voor de resterende tijdvakken in 2023 wordt verlaagd naar € 10 miljoen vanwege de beperking van het scholingsaanbod.Door de focus op OCW-erkende scholing vervalt de mogelijkheid voor opleiders om scholingen op te voeren op basis van keurmerken of erkenningen anders dan een OCW-erkenning. Keurmerken en erkenningen die al waren toegelaten tot het scholingsregister, worden niet meer toegelaten.De taken van de Toetsingskamer STAP veranderen door de wijzigingen. De Toetsingskamer zal risicogericht blijven controleren om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Scholing die wordt verzorgd op een locatie buiten Nederland en waar fysieke aanwezigheid vereist is, komt niet meer in aanmerking voor subsidie. De vervaldatum van de Subsidieregeling STAP-budget is aangepast naar 2024 vanwege de beëindiging van het STAP-budget. Deze regeling treedt in werking met ingang van 4 september 2023.

Bron: Min. SZW 14-07-2023

Ongerealiseerde waardestijging vastgoed belast in box 3

Gepubliceerd op
16 juni 2024
Fiscaal

Beloning meewerkende kinderen

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Actueel
Fiscaal

Actueel houden perceelregistratie verplicht

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Fiscaal